Liên kết URL chuẩn

Thẻ URL hợp quy. Thẻ liên kết chuẩn.

Chuyển hướng thẻ liên kết chuẩn HTML

Liên kết chuẩn không chuyển hướng đến URL có sẵn, nhưng nó có thể là một giải pháp thay thế cho chuyển hướng URL cho các trang web mà hầu hết lưu lượng truy cập đến từ các công cụ tìm kiếm.

Thẻ liên kết chuẩn HTML có thể được sử dụng khi có một số trang có nội dung tương tự và bạn muốn cho các công cụ tìm kiếm biết bạn chọn trang nào để sử dụng trong kết quả tìm kiếm.

Thẻ liên kết chuẩn có thể liên kết đến cùng một tên miền và cũng có thể liên kết giữa các tên miền.

Thêm thẻ liên kết chuẩn vào trang cũ để liên kết đến trang mới.

Thêm thẻ liên kết chuẩn vào các trang mà bạn đặt trước để không nhận được lưu lượng truy cập của công cụ tìm kiếm để liên kết đến trang ưa thích.

Thẻ liên kết chuẩn phải được thêm vào phần <head/.

Ví dụ 1

Khi trang đã di chuyển, chúng ta có thể thêm liên kết chuẩn trong trang cũ để thông báo cho các công cụ tìm kiếm đến trang mới.

old-page.html:

<!DOCTYPE html/
<html/
<head/
   ...
   <link rel="canonical" href="http://www.mydomain.com/new-page.html"/
</head/
<body/
   ...
</body>
</html>

Ví dụ số 2

Khi có một số trang có gợi ý tương tự, nếu chúng ta yêu cầu các công cụ tìm kiếm truy cập page3.html, chúng ta nên thêm liên kết chuẩn đến page3.html trong phần đầu của page1.html và page2.html.

page1.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   ...
   <link rel="canonical" href="http://www.mydomain.com/page3.html">
</head>
<body>
   ...
</body>
</html>

page2.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   ...
   <link rel="canonical" href="http://www.mydomain.com/page3.html">
</head>
<body>
   ...
</body>
</html>

 

Chuyển hướng HTML ►

 


Xem thêm

Advertising

PHÁT TRIỂN WEB
BẢNG RAPID