Chuyển hướng HTML

Chuyển hướng HTML. Mã chuyển hướng làm mới meta HTML.

Chuyển hướng làm mới meta HTML là chuyển hướng phía máy khách và không phải là chuyển hướng vĩnh viễn 301.

Làm mới meta HTML với khoảng thời gian 0 giây, được Google coi là một gợi ý cho chuyển hướng 301 để chuyển pagerank.

Nếu bạn muốn thực hiện chuyển hướng vĩnh viễn 301 thực, bạn có thể thực hiện với chuyển hướng PHP sau khi bật mã PHP trong tệp HTML.

Chuyển hướng làm mới meta HTML

Việc chuyển hướng được thực hiện với làm mới meta trong phần đầu.

Liên kết trong phần nội dung cho mục đích dự phòng.

Thay thế trang cũ bằng mã chuyển hướng bằng URL của trang bạn muốn chuyển hướng đến.

old-page.html:

<!DOCTYPE html/
<html/
<head/
   <!-- HTML meta refresh URL redirection --/
   <meta http-equiv="refresh"
   content="0; url=http://www.mydomain.com/new-page.html"/
</head/
<body/
   <p>The page has moved to:
   <a href="http://www.mydomain.com/new-page.html">this page</a></p>
</body>
</html>

Ví dụ về chuyển hướng làm mới meta HTML

html-redirect-test.htm:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <!-- HTML meta refresh URL redirection -->
   <meta http-equiv="refresh"
   content="0; url=https://www.rapidtables.org/web/dev/html-redirect.htm">
</head>
<body>
   <p>The page has moved to:
   <a href="https://www.rapidtables.org/web/dev/html-redirect.htm">this page</a></p>
</body>
</html>

 

Nhấn vào liên kết này để chuyển hướng từ html-redirect-test.htm trở lại trang này:

 

Kiểm tra chuyển hướng làm mới meta HTML

Chuyển hướng thẻ liên kết chuẩn HTML

Liên kết chuẩn không chuyển hướng đến URL ưa thích, nhưng nó có thể là một giải pháp thay thế cho việc chuyển hướng URL cho các trang web mà hầu hết lưu lượng truy cập đến từ các công cụ tìm kiếm.

Thẻ liên kết chuẩn HTML có thể được sử dụng khi có một số trang có nội dung tương tự và bạn muốn cho các công cụ tìm kiếm biết bạn thích sử dụng trang nào trong kết quả tìm kiếm.

Thẻ liên kết chuẩn có thể liên kết đến cùng một tên miền và cũng có thể liên kết giữa các tên miền.

Thêm thẻ liên kết chuẩn vào trang cũ để liên kết đến trang mới.

Thêm thẻ liên kết chuẩn vào các trang mà bạn không muốn nhận được lưu lượng truy cập của công cụ tìm kiếm để liên kết đến trang ưa thích.

Thẻ liên kết chuẩn phải được thêm vào phần <head>.

old-page.html:

<link rel="canonical" href="http://www.mydomain.com/new-page.html">

 

Chuyển hướng URL ►

 


Xem thêm

Advertising

PHÁT TRIỂN WEB
BẢNG RAPID