Trình tạo mã liên kết HTML

Sử dụng công cụ này để tạo mã liên kết HTML.

Chọn loại liên kết:

Nhập văn bản liên kết:
Nhập URL để liên kết đến:
Đặt kiểu liên kết CSS:
Liên kết bình thường:
màu sắc:
màu nền:
trang trí văn bản:  
target-new:  
Liên kết được di chuột qua:    
màu sắc:
màu nền:
trang trí văn bản:  
target-new:  
Chế độ xem liên kết đã tạo:
Mã liên kết đã tạo:


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ WEB
BẢNG RAPID