Kích thước cửa sổ trình duyệt của tôi là bao nhiêu

Kích thước cửa sổ hiện tại của trình duyệt.

Kích thước cửa sổ của bạn là

Kích thước cửa sổ bên ngoài:

Kích thước cửa sổ bên trong:

Tọa độ màn hình bên trái, trên cùng của cửa sổ:

Phát hiện độ phân giải màn hình bằng Javascript

Bạn có thể lấy kích thước cửa sổ bên ngoài bằng window.outerWidthwindow.outerHeight .

Bạn có thể lấy kích thước cửa sổ bên trong bằng window.innerWidthwindow.innerHeight .

Với IE, bạn có thể lấy nó bằng document.body.clientWidthdocument.body.clientHeight .

Bạn có thể lấy vị trí cửa sổ màn hình bằng window.screenLeftwindow.screenTop .

Ví dụ:

<script/
alert(window.outerWidth+' x '+window.outerHeight);
</script/

 


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ WEB
BẢNG RAPID