વધુમાં, સરવાળો કેલ્ક્યુલેટર

Addingનલાઇન કેલ્ક્યુલેટર ઉમેરી રહ્યા છે. 2 સંખ્યાઓની રકમની ગણતરી કરો.

ઉમેરવા માટે 2 નંબરો દાખલ કરો અને સરવાળો પરિણામ મેળવવા માટે = બટન દબાવો :

પ્રથમ નંબર દાખલ કરો:
+  
બીજો નંબર દાખલ કરો:
 
સરવાળો પરિણામ:

 

બાદબાકી કેલ્ક્યુલેટર ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ગણિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ