અપૂર્ણાંક કેલ્ક્યુલેટર

અપૂર્ણાંક દાખલ કરો, selectપરેશન પસંદ કરો અને ગણતરી બટન દબાવો.

પરિણામ:
જુઓ:
ગણતરી:

અપૂર્ણાંક કેલ્ક્યુલેટરને સરળ બનાવવું ►

અપૂર્ણાંકનું ઉદાહરણ ઉમેરવું

1/2 + 1/3 = (1 × 3 + 1 × 2) / (2 × 3) = 5/6

અપૂર્ણાંકોનું બાદબાકી ઉદાહરણ

1/2 - 1/3 = (1 × 3 - 1 × 2) / (2 × 3) = 1/6

ગુણાકાર અપૂર્ણાંકનું ઉદાહરણ

1/2 × 1/3 = (1 × 1) / (2 × 3) = 1/6

વિભાજન અપૂર્ણાંકનું ઉદાહરણ

1/2 2 1/3 = 1/2 × 3/1 = (1 × 3) / (2 × 1) = 3/2 = 1 1

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ગણિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ