રેડિકલ અને રૂટ્સ કેલ્ક્યુલેટર

Radનલાઇન રેડિકલ અને મૂળ કેલ્ક્યુલેટર. X ના n-th મૂળની ગણતરી કરો.

X નો n-th મૂળ છે:

n x = r

રુટ ડિગ્રી (n) અને નંબર (x) દાખલ કરો અને  =   બટન દબાવો:

 

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ગણિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ