संख्या चिन्हे

येथे अनेक संख्या प्रकारांची चिन्हे आहेतः

अंक चिन्हांचा सारणी

नाव पाश्चात्य अरबी रोमन पूर्व अरबी हिब्रू
शून्य 0   ٠  
एक 1 मी ١ א
दोन 2 II | ٢ ב
तीन 3 | तिसरा ٣ ג
चार 4 चतुर्थ ٤ ד
पाच 5 व्ही ٥ ה
सहा 6 सहावा ٦ ו
सात 7 आठवा ٧ ז
आठ 8 आठवा ٨ ח
नऊ 9 IX ٩ ט
दहा 10 एक्स ١٠ י
अकरा 11 इलेव्हन ١١ יא
बारा 12 बारावी ١٢ יב
तेरा 13 बारावी ١٣ יג
चौदा 14 XIV ١٤ יד
पंधरा 15 XV ١٥ טו
सोळा 16 XVI ١٦ טז
सतरा 17 XVII ١٧ יז
अठरा 18 XVIII ١٨ יח
एकोणीस 19 XIX ١٩ יט
वीस 20 एक्सएक्सएक्स ٢٠ כ
तीस 30 एक्सएक्सएक्स ٣٠ ל
चाळीस 40 एक्सएल ٤٠ מ
पन्नास 50 एल ٥٠ נ
साठ 60 एलएक्स ٦٠ ס
सत्तर 70 एलएक्सएक्स ٧٠ ע
ऐंशी 80 एलएक्सएक्सएक्स ٨٠ פ
नव्वद 90 एक्ससी ٩٠ צ
शंभर 100 सी ١٠٠ ק

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ प्रतीक
वेगवान सारण्या