mv polecenie w systemie Linux / Unix

Linux mv polecenie.

Polecenie mv służy do przenoszenia plików i katalogów.

Składnia polecenia mv

$ mv [options] source dest

Opcje polecenia mv

Główne opcje polecenia mv:

opcja opis
mv -f wymuś przeniesienie, nadpisując plik docelowy bez monitu
mv -i interaktywny monit przed nadpisaniem
mv -u update - przenieś, gdy źródło jest nowsze niż miejsce docelowe
mv -v verbose - drukuje pliki źródłowe i docelowe
man mv podręcznik pomocy

Przykłady poleceń mv

Przenieś pliki main.c def.h do katalogu / home / usr / rapid / :

$ mv main.c def.h /home/usr/rapid/

 

Przenieś wszystkie pliki C z bieżącego katalogu do podkatalogu bak :

$ mv *.c bak

 

Przenieś wszystkie pliki z podkatalogu bak do bieżącego katalogu :

$ mv bak/* .

 

Zmień nazwę pliku main.c na main.bak :

$ mv main.c main.bak

 

Zmień nazwę katalogu bak na bak2 :

$ mv bak bak2

 

Aktualizacja - przenieś, gdy plik main.c jest nowszy:

$ mv -u main.c bak
$

 

Przenieś main.ci pytaj przed nadpisaniem bak / main.c :

$ mv -v main.c bak
'bak/main.c' -/ 'bak/main.c'
$

 

Pliki do przenoszenia w systemie Linux ►

 


Zobacz też

Advertising

LINUX
SZYBKIE STOŁY