కూలంబ్స్ మార్పిడికి ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్

ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ (ఇ) నుండి కూలంబ్స్ (సి) ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కూలంబ్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్

కూలంబ్స్‌లో ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్‌ను నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

   
కూలంబ్స్ ఫలితం: సి

ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు కూలంబ్స్

ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్‌ను కూలంబ్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1 సి = 6.24150975⋅10 18

లేదా

1 ఇ = 1.60217646⋅10 -19 సి

కూలంబ్స్ మార్పిడి సూత్రానికి ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్

కూలంబ్స్ Q (C) లోని ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ Q (e) సార్లు 1.60217646⋅10 -19 లో ఛార్జ్కు సమానం :

Q (C) = Q (e) × 1.60217646⋅10 -19

ఉదాహరణ

3 ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్‌ను కూలంబులుగా మార్చండి:

Q (C) = 3e × 1.60217646⋅10 -19 = 4.8065⋅10 -19 C.

కూలంబ్స్ మార్పిడి పట్టికకు ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్

ఛార్జ్ (ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్) ఛార్జ్ (కూలంబ్)
0 ఇ 0 సి
1 ఇ 1.60217646⋅10 -19 సి
10 ఇ 1.60217646⋅10 -18 సి
100 ఇ 1.60217646⋅10 -17 సి
1000 ఇ 1.60217646⋅10 -16 సి
10000 ఇ 1.60217646⋅10 -15 సి
100000 ఇ 1.60217646⋅10 -14 సి
1000000 ఇ 1.60217646⋅10 -13 సి

 

ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ మార్పిడికి కూలంబ్స్

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఛార్జ్ మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్