కిలోజౌల్స్‌ను జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

కిలోజౌల్స్ (కెజె) లోని శక్తిని జూల్స్ (జె) గా ఎలా మార్చాలి.

KJ ని జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఒక కిలోజౌల్స్ 1000 జూల్స్కు సమానం:

1kJ = 1000J

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E కిలోజౌల్స్ (kJ) సార్లు 1000 కి సమానం:

E (J) = E (kJ) × 1000

ఉదాహరణ

4kJ ని జూల్స్‌గా మార్చండి.

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E 4 కిలోజౌల్స్ రెట్లు 1000 కి సమానం:

E (J) = 4kJ × 1000 = 4000J

 

kJ నుండి జూల్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్