కిలోజౌల్స్ టు జూల్స్ మార్పిడి

కిలోజౌల్స్ (kJ) నుండి జూల్స్ (J), శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కిలోజౌల్స్ టు జూల్స్ కన్వర్టర్

కిలోజౌల్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

kJ
   
జూల్స్‌లో ఫలితం:

జూల్స్ టు కిలోజౌల్స్ మార్పిడి

కిలోజౌల్స్‌ను జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఒక కిలోజౌల్స్ 1000 జూల్స్కు సమానం:

1kJ = 1000J

శక్తి E (J) జోల్స్ లో (J) శక్తి సమానం E (kJ) కిలోజౌల్స్ల సార్లు 1000 లో:

E (J) = E (kJ) × 1000

 

ఉదాహరణ

3 కిలోజౌల్‌లను జూల్స్‌గా మార్చండి.

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E 3 కిలోజౌల్స్ రెట్లు 1000 కి సమానం:

E (J) = 3kJ × 1000 = 3000J

కిలోజౌల్స్ టు జూల్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (kJ) శక్తి (జె)
0.001 కి.జె. 1 జె
0.01 kJ 10 జె
0.1 kJ 100 జె
0.2 కి.జె. 200 జె
0.3 కి.జె. 300 జె
0.4 కి.జె. 400 జె
0.5 kJ 500 జె
0.6 kJ 600 జె
0.7 కి.జె. 700 జె
0.8 కి.జె. 800 జె
0.9 కి.జె. 900 జె
1 kJ 1000 జె
2 kJ 2000 జె
3 కెజె 3000 జె
4 kJ 4000 జె
5 kJ 5000 జె
6 kJ 6000 జె
7 కెజె 7000 జె
8 కి.జె. 8000 జె
9 కి.జె. 9000 జె
10 కి.జె. 10000 జె
100 కి.జె. 100000 జె

 

జూల్స్ టు కెజె మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్