Mga ALT code para sa windows

Windows ALT key number code.

Pumili ng isang character upang makakuha ng ALT code:

 
§
  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = / ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~
Ç ü é â ä à å ç ê ë è ï î ì Ä Å
É æ Æ ô ö ò û ù ÿ Ö Ü ¢ £ ¥ ƒ
á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ ¬ ½ ¼ ¡ « »
α ß Γ π Σ σ µ τ Φ Θ Ω δ φ ε
± ÷ ° ²   

Paano mag-type ng mga simbolo ng ALT code

Pindutin ang ALT key at i-type ang ALT code gamit ang numeric keypad ng keyboard.

Halimbawa:

Ang ALT + 65 ang magsusulat ng malaking titik ng A.

 


Tingnan din

Advertising

TEXT NG CODE
RAPID TABLES