Ang conversion ng Grams sa Ounces

g
 
Mga onsa: oz
Mga Pound + Ounces:
lb
oz
Pagkalkula:  

Mga onsa sa Grams ►

Facebook Twitter WhatsApp Email

Paano i-convert ang Grams sa Ounces

Ang 1 gramo (g) ay katumbas ng 0.03527396195 ounces (oz).

1 g = 0.03527396195 oz

Ang mass m sa ounces (oz) ay katumbas ng mass m sa gramo (g) na hinati ng 28.34952:

m (oz) = m (g) / 28.34952

Halimbawa

I-convert ang 5g sa Ounces:

m (oz) = 5 g / 28.34952 = 0.17637 oz

Talahanayan ng conversion ng Grams sa Ounces

Grams (g) Mga onsa (oz)
0 g 0 oz
1 g 0.0353 oz
2 g 0.0706 oz
3 g 0.1058 oz
4 g 0.1411 oz
5 g 0.1764 oz
6 g 0.2116 ans
7 g 0.2469 oz
8 g 0.2822 ans
9 g 0.3175 oz
10 g 0.3527 oz
20 g 0.7055 oz
30 g 1.0582 oz
40 g 1.4110 ans
50 g 1.7637 oz
60 g 2.1164 oz
70 g 2.4692 oz
80 g 2.8219 oz
90 g 3.1747 oz
100 g 3.5274 oz
1000 g 35.2740 oz

 

Mga onsa sa Grams ►

 


Tingnan din

Isulat kung paano pagbutihin ang pahinang ito

PAGBABAGONG NG TIMBANG
RAPID TABLES