Máy tính sin

Máy tính sin lượng giác .

Máy tính sin

Để tính sin (x) trên máy tính:

  1. Nhập góc đầu vào.
  2. Chọn loại góc độ (°) hoặc radian (rad) trong hộp tổ hợp.
  3. Nhấn  nút = để tính kết quả.
tội lỗi
Kết quả:

Máy tính sin nghịch đảo

Nhập giá trị sin, chọn độ (°) hoặc radian (rad) và nhấn nút = :

sin -1
Kết quả:

 


Xem thêm

TOÁN TÍNH TOÁN
BẢNG RAPID