Máy tính chuyển đổi độ sang Radian

Nhập góc theo độ và nhấn nút Chuyển đổi (ví dụ: 30 °, -60 °):

Nhập bằng cấp: °
 
Kết quả rađi:  
Góc nhìn:  

Công cụ chuyển đổi rađian sang độ ►

Làm thế nào để chuyển đổi độ sang radian

Pi radian bằng 180 độ:

π rad = 180 °

Một độ bằng 0,01745329252 radian:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Góc α tính bằng radian bằng góc α tính bằng độ nhân với hằng số pi chia cho 180 độ:

α (radian) = α (độ) × π / 180 °

hoặc

radian = độ × π / 180 °

Thí dụ

Chuyển đổi góc 30 độ sang radian:

α (radian) = α (độ) × π / 180 ° = 30 ° × 3,14159 / 180 ° = 0,5236 rad

Bảng chuyển đổi độ sang radian

Độ (°) Radian (rad) Radian (rad)
0 ° 0 rad 0 rad
30 ° π / 6 rad 0,5235987756 rad
45 ° π / 4 rad 0,7853981634 rad
60 ° π / 3 rad 1,0471975512 rad
90 ° π / 2 rad 1,5707963268 rad
120 ° 2π / 3 rad 2,0943951024 rad
135 ° 3π / 4 rad 2,3561944902 rad
150 ° 5π / 6 rad 2,6179938780 rad
180 ° π rad 3,1415926536 rad
270 ° 3π / 2 rad 4,7123889804 rad
360 ° 2π rad 6,2831853072 rad

 

Chuyển đổi rađian sang độ ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID