Máy tính chuyển đổi Radian sang Độ

Nhập góc tính bằng radian và nhấn nút Chuyển đổi (ví dụ: 0,5, π / 2, 3π / 2):

Nhập Radian: rad
   
 
Kết quả bằng cấp:  
Góc nhìn:  

Công cụ chuyển đổi độ sang radian ►

Làm thế nào để chuyển đổi radian sang độ

Pi radian bằng 180 độ:

π rad = 180 °

Một radian bằng 57,295779513 độ:

1 rad = 180 ° / π = 57.295779513 °

Góc α tính bằng độ bằng góc α tính bằng radian nhân với 180 độ chia cho hằng số pi:

α (độ) = α (radian) × 180 ° / π

hoặc

độ = radian × 180 ° / π

Thí dụ

Chuyển đổi góc 2 radian thành độ:

α (độ) = α (radian) × 180 ° / π = 2 × 180 ° / 3,14159 = 114,592 °

Bảng chuyển đổi rađian sang độ

Radian (rad) Radian (rad) Độ (°)
0 rad 0 rad 0 °
π / 6 rad 0,5235987756 rad 30 °
π / 4 rad 0,7853981634 rad 45 °
π / 3 rad 1,0471975512 rad 60 °
π / 2 rad 1,5707963268 rad 90 °
2π / 3 rad 2,0943951024 rad 120 °
3π / 4 rad 2,3561944902 rad 135 °
5π / 6 rad 2,6179938780 rad 150 °
π rad 3,1415926536 rad 180 °
3π / 2 rad 4,7123889804 rad 270 °
2π rad 6,2831853072 rad 360 °

 

Chuyển đổi độ sang radian ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID