Làm thế nào để chuyển đổi joules sang kilowatts

Cách chuyển đổi năng lượng tính bằng jun (J) sang năng lượng điện tính bằng kilowatt (kW) .

Bạn có thể tính toán kilowatt từ jun và giây, nhưng bạn không thể chuyển đổi jun sang kilowatt, vì các đơn vị joule và kilowatt đại diện cho các đại lượng khác nhau.

Công thức tính Joules sang kilowatt

Công suất P tính bằng kilowatt (kW) bằng năng lượng E tính bằng jun (J), chia cho 1000 lần khoảng thời gian t tính bằng giây:

P (kW) = E (J) / (1000 × t (s) )

Vì vậy,

kilowatt = joule / (1000 × giây)

hoặc

kW = J / (1000 × s)

Thí dụ

Công suất tiêu thụ của một đoạn mạch điện có công suất tiêu thụ 90 jun trong thời gian 3 giây là bao nhiêu?

P (kW) = 90J / (1000 × 3 giây) = 0,03kW

 

Làm thế nào để chuyển đổi kW sang jun ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

TÍNH TOÁN ĐIỆN
BẢNG RAPID