Điện

Công suất điện là suất tiêu thụ năng lượng trong một mạch điện.

Công suất điện được đo bằng đơn vị watt.

Định nghĩa năng lượng điện

Công suất điện P bằng công suất tiêu thụ E chia cho thời gian tiêu thụ t:

P = \ frac {E} {t}

P là công suất điện tính bằng oát (W).

E là năng lượng tiêu thụ tính bằng jun (J).

t là thời gian tính bằng giây (s).

Thí dụ

Tìm công suất của đoạn mạch điện tiêu thụ 120 jun trong 20 giây.

Giải pháp:

E = 120J

t = 20 giây

P = E / t = 120J / 20 giây = 6W

Tính toán điện năng

P = VI

hoặc

P = I 2R

hoặc

P = V 2 / R

P là công suất điện tính bằng oát (W).

V là hiệu điện thế tính bằng vôn (V).

Tôi là dòng điện tính bằng amps (A).

R là điện trở tính bằng ôm (Ω).

Công suất của mạch xoay chiều

Công thức dành cho nguồn điện xoay chiều một pha.

Đối với nguồn điện xoay chiều 3 pha:

 Khi sử dụng điện áp từ đường dây đến đường dây (V L-L ) trong công thức, nhân công suất một pha với căn bậc hai của 3 (√ 3 = 1,73 ).

Khi điện áp từ đường dây đến 0 (V L-0 ) được sử dụng trong công thức, nhân công suất một pha với 3.

Thực lực

Công suất thực hay công suất thực là công suất được sử dụng để thực hiện công việc trên tải.

P = V rms I rms cos φ

 

P      là công suất thực tính bằng watt [W]

V rms   là điện áp rms = V đỉnh / √ 2 tính bằng Volts [V]

I rms    là dòng điện rms = I đỉnh / √ 2 tính bằng Ampe [A]

φ      là góc pha trở kháng = độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

 

Công suất phản kháng

Công suất phản kháng là công suất bị hao phí và không được sử dụng để làm việc trên tải.

Q = V rms I rms sin φ

 

Q      là công suất phản kháng tính bằng vôn-ampe phản kháng [VAR]

V rms   là điện áp rms = V đỉnh / √ 2 tính bằng Volts [V]

I rms    là dòng điện rms = I đỉnh / √ 2 tính bằng Ampe [A]

φ      là góc pha trở kháng = độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

 

Sức mạnh rõ ràng

Công suất biểu kiến ​​là công suất cung cấp cho mạch.

S = V rms I rms

 

S      là công suất biểu kiến ​​tính bằng Volt-amper [VA]

V rms   là điện áp rms = V đỉnh / √ 2 tính bằng Volts [V]

I rms    là dòng điện rms = I đỉnh / √ 2 tính bằng Ampe [A]

 

Mối quan hệ công suất thực / phản ứng / biểu kiến

Công suất thực P và công suất phản kháng Q cộng với công suất biểu kiến ​​S:

P 2 + Q 2 = S 2

 

P      là công suất thực tính bằng watt [W]

Q      là công suất phản kháng tính bằng vôn-ampe phản kháng [VAR]

S      là công suất biểu kiến ​​tính bằng Volt-amper [VA]

 

Hệ số công suất ►

 


Xem thêm

Advertising

ĐIỆN & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID