Trình đọc văn bản thành giọng nói

Hướng dẫn sử dụng trình đọc văn bản thành giọng nói

  1. Đặt âm lượng hệ thống ở mức thoải mái.
  2. Dán văn bản vào hộp văn bản.
  3. Nhấn nút Phát.

Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN
BẢNG RAPID