Символи на смятане

Изчисление и анализ математически символи и дефиниции.

Таблица за математически изчисления и анализ

Символ Име на символа Значение / определение Пример
\ lim_ {x \ до x0} f (x) граница гранична стойност на функция  
ε епсилон представлява много малко число, близо до нула ε 0
д e константа / номер на Ойлер e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
у " производно производна - нотация на Лагранж (3 x 3 ) '= 9 x 2
y " второ производно производно на производно (3 x 3 ) "= 18 x
y ( n ) n-то производно n умножение (3 х 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} производно производна - нотация на Лайбниц d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} второ производно производно на производно d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} n-то производно n умножение  
\ точка {y} производна на времето производна по време - нотация на Нютон  
време второ производно производно на производно  
D x y производно производна - нотация на Ойлер  
D x 2 г. второ производно производно на производно  
\ frac {\ частично f (x, y)} {\ частично x} частична производна   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
неразделна противоположно на деривацията  
двоен интеграл интегриране на функция на 2 променливи  
тройна интегрална интегриране на функция на 3 променливи  
затворен контур / линия интеграл    
интеграл от затворена повърхност    
интеграл от затворен обем    
[ a , b ] затворен интервал [ a , b ] = { x | axb }  
( а , б ) отворен интервал ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i въображаема единица i ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * сложен конюгат z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z сложен конюгат z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) реална част от комплексно число z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Im ( z ) въображаема част от комплексно число z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | абсолютна стойност / величина на комплексно число | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
аргумент ( z ) аргумент на комплексно число Ъгълът на радиуса в комплексната равнина arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del оператор на градиент / дивергенция f ( x , y , z )
вектор    
единичен вектор    
х * у конволюция y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Лапласова трансформация F ( s ) = { f ( t )}  
Преобразуване на Фурие X ( ω ) = { f ( t )}  
δ делта функция    
лемнискат символ на безкрайността  

 


Вижте също

МАТЕМАТИЧНИ СИМВОЛИ
БЪРЗИ МАСИ