Descodificador d'URL


Codificador d'URL ►

Exemple de codificació d'URL

Entrada d'URL codificada:

http%3A%2F%2Fwww.rapidtables.org%2Fweb%2Ftools%2Furl-encoder.html

Sortida d'URL descodificada:

https://www.rapidtables.org/web/tools/url-encoder.html

Taula de codificació d'URL

Personatge Percentatge d'
incondició
(espai) % 20
! % 21
" % 22
# % 23
$ % 24
% % 25
& % 26
' % 27
( % 28
) % 29
* % 2A
+ % 2B
, % 2C
/ % 2F
: % 3A
; % 3B
< % 3C
= % 3D
> % 3E
? % 3F
@ % 40
[ % 5B
\ % 5C
] % 5D
^ % 5E
' % 60
{ % 7B
| % 7C
} % 7D

 

Descodificador Base64 ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

EINES WEB
TAULES RÀPIDES