Symboly počtu

Matematické symboly a definice počtu a analýzy.

Tabulka matematických symbolů kalkulu a analýzy

Symbol Název symbolu Význam / definice Příklad
\ lim_ {x \ až x0} f (x) omezit mezní hodnota funkce  
ε epsilon představuje velmi malé číslo, blízké nule ε 0
e e konstanta / Eulerovo číslo e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
y ' derivát derivace - Lagrangeova notace (3 x 3 ) '= 9 x 2
y '' druhá derivace derivát derivátu (3 x 3 ) '' = 18 x
y ( n ) n-tý derivát n krát derivace (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} derivát derivát - Leibnizova notace d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} druhá derivace derivát derivátu d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} n-tý derivát n krát derivace  
\ tečka {y} časová derivace derivace časem - Newtonova notace  
časová druhá derivace derivát derivátu  
D x y derivát derivát - Eulerova notace  
D x 2 r druhá derivace derivát derivátu  
\ frac {\ částečné f (x, y)} {\ částečné x} parciální derivace   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
integrální opačný k derivaci  
dvojitý integrál integrace funkce 2 proměnných  
trojitý integrál integrace funkce 3 proměnných  
uzavřený obrys / čára integrální    
uzavřený povrch integrální    
uzavřený objem integrál    
[ a , b ] uzavřený interval [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) otevřený interval ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i imaginární jednotka i ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * komplexní konjugát z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z komplexní konjugát z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) skutečná část komplexního čísla z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Im ( z ) imaginární část komplexního čísla z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | absolutní hodnota / velikost komplexního čísla | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) argument komplexního čísla Úhel poloměru v komplexní rovině arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del operátor přechodu / divergence f ( x , y , z )
vektor    
jednotkový vektor    
x * y konvoluce y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Laplaceova transformace F ( s ) = { f ( t )}  
Fourierova transformace X ( ω ) = { f ( t )}  
δ delta funkce    
lemniscate symbol nekonečna  

 


Viz také

Matematické symboly
RYCHLÉ STOLY