Dekodér URL


Kodér URL ►

Příklad kódování URL

Zakódovaný vstup URL:

http%3A%2F%2Fwww.rapidtables.org%2Fweb%2Ftools%2Furl-encoder.html

Dekódovaný výstup URL:

https://www.rapidtables.org/web/tools/url-encoder.html

Tabulka kódování URL

Charakter Procentní
podíl
(prostor) % 20
! % 21
" % 22
# % 23
$ % 24
% % 25
& % 26
'' % 27
( % 28
) % 29
* % 2A
+ % 2B
, % 2C
/ % 2F
: % 3A
; % 3B
< % 3C
= % 3D
/ % 3E
? % 3F
@ % 40
[ % 5B
\ % 5C
] %5 D
^ % 5E
` % 60
{ % 7B
| % 7C
} % 7D

 

Dekodér Base64 ►

 


Viz také

Advertising

WEBOVÉ NÁSTROJE
RYCHLÉ STOLY