Elektrické napätie

Elektrické napätie je definované ako rozdiel elektrického potenciálu medzi dvoma bodmi elektrického poľa.

Pomocou analógie vodovodného potrubia môžeme vizualizovať napätie ako výškový rozdiel, vďaka ktorému voda steká.

V = φ 2 - φ 1

V je napätie medzi bodom 2 a 1 vo voltoch (V) .

φ 2 je elektrický potenciál v bode # 2 vo voltoch (V).

φ 1 je elektrický potenciál v bode # 1 vo voltoch (V).

 

V elektrickom obvode sa elektrické napätie V vo voltoch (V) rovná spotrebe energie E v jouloch (J)

delené elektrickým nábojom Q v coulomboch (C).

V = \ frac {E} {Q}

V je napätie merané vo voltoch (V)

E je energia meraná v jouloch (J)

Q je elektrický náboj meraný v coulomboch (C)

Napätie v sérii

Celkové napätie niekoľkých zdrojov napätia alebo poklesy napätia v sérii je ich súčet.

V T = V 1 + V 2 + V 3 + ...

V T - ekvivalentný zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

V 1 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

V 2 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

V 3 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

Napätie paralelne

Zdroje napätia alebo poklesy napätia paralelne majú rovnaké napätie.

V T = V 1 = V 2 = V 3 = ...

V T - ekvivalentný zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

V 1 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

V 2 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

V 3 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo voltoch (V).

Delič napätia

Pre elektrický obvod s rezistormi (alebo inou impedanciou) v sérii je pokles napätia V i na rezistore R i :

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

Kirchhoffov zákon o napätí (KVL)

Súčet poklesov napätia v prúdovej slučke je nulový.

V k = 0

DC obvod

Jednosmerný prúd (DC) je generovaný zdrojom konštantného napätia, ako je batéria alebo zdroj jednosmerného napätia.

Pokles napätia na rezistore je možné vypočítať z odporu rezistora a prúdu rezistora pomocou Ohmovho zákona:

Výpočet napätia podľa Ohmovho zákona

V R = I R × R

V R - pokles napätia na rezistore meraný vo voltoch (V)

I R - tok prúdu cez odpor meraný v ampéroch (A)

R - odpor rezistora meraný v ohmoch (Ω)

AC obvod

Striedavý prúd je generovaný zdrojom sínusového napätia.

Ohmov zákon

V Z = I Z × Z

V Z - pokles napätia na záťaži nameraný vo voltoch (V)

I Z - prietok prúdu zaťažením meraný v ampéroch (A)

Z - impedancia záťaže meraná v ohmoch (Ω)

Momentálne napätie

v ( t ) = V max × sin ( ωt + θ )

v (t) - napätie v čase t, merané vo voltoch (V).

V max - maximálne napätie (= amplitúda sínusu), merané vo voltoch (V).

ω - uhlová frekvencia meraná v radiánoch za sekundu (rad / s).

t - čas meraný v sekundách (s).

θ        - fáza sínusovej vlny v radiánoch (rad).

RMS (efektívne) napätie

V rmsV eff  =  V max / √ 2 ≈ 0,707 V max

V rms - RMS napätie merané vo voltoch (V).

V max - maximálne napätie (= amplitúda sínusu), merané vo voltoch (V).

Špičkové napätie

V p-p = 2 V max

Pokles napätia

Pokles napätia je pokles elektrického potenciálu alebo rozdielu potenciálov na záťaži v elektrickom obvode.

Meranie napätia

Elektrické napätie sa meria voltmetrom. Voltmeter je pripojený paralelne k meranému komponentu alebo obvodu.

Voltmeter má veľmi vysoký odpor, takže takmer neovplyvňuje meraný obvod.

Napätie podľa krajiny

Napájanie striedavým napätím sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.

Európske krajiny používajú 230 V, zatiaľ čo krajiny Severnej Ameriky používajú 120 V.

 

Krajina Napätie

[Volty]

Frekvencia

[Hertz]

Austrália 230V 50 Hz
Brazília 110V 60 Hz
Kanada 120V 60 Hz
Čína 220 V 50 Hz
Francúzsko 230V 50 Hz
Nemecko 230V 50 Hz
India 230V 50 Hz
Írsko 230V 50 Hz
Izrael 230V 50 Hz
Taliansko 230V 50 Hz
Japonsko 100 V 50 / 60Hz
Nový Zéland 230V 50 Hz
Filipíny 220 V 60 Hz
Rusko 220 V 50 Hz
južná Afrika 220 V 50 Hz
Thajsko 220 V 50 Hz
UK 230V 50 Hz
USA 120V 60 Hz

 

Elektrický prúd

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ PODMIENKY
RÝCHLE TABUĽKY