ஜூல்ஸ் மாற்றத்திற்கான கலோரிகள்

கலோரிகள் (கலோரி) முதல் ஜூல்ஸ் (ஜே), ஆற்றல் மாற்ற கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

ஜூல்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டருக்கு கலோரிகள்

கலோரி அலகு வகையைத் தேர்ந்தெடுத்து, கலோரிகளில் ஆற்றலை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

கலோரி அலகு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
   
ஜூல்ஸில் ஆற்றல் முடிவு: ஜெ

கலோரிகளை மாற்றுவதற்கான ஜூல்ஸ்

சிறிய & பெரிய கலோரிகள்

சிறிய கலோரி (கலோரி) என்பது 1 வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தில் 1 கிராம் தண்ணீரை 1 ° C ஆக அதிகரிக்க தேவையான ஆற்றல் ஆகும்.

பெரிய கலோரி (கால்) என்பது 1 கிலோ தண்ணீரை 1 வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தில் 1 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்க தேவையான ஆற்றல் ஆகும்.

பெரிய கலோரி உணவு கலோரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது , இது உணவு ஆற்றலின் ஒரு அலையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கலோரிகளிலிருந்து ஜூல்களுக்கு மாற்றுவது எப்படி

ஜூல்களுக்கு வெப்ப வேதியியல் கலோரிகள்

1 கலோ th = 4.184 ஜெ

ஜூல்ஸ் (ஜே) இல் உள்ள ஆற்றல் தெர்மோகெமிக்கல் கலோரிகளில் உள்ள ஆற்றலை 4.184 மடங்குக்கு சமம் (கன்று) :

E (J) = 4.184 × E (cal th )

உதாரணமாக

மாற்று 300 கலோரி வது செல்லும் ஜூல்.

E (J) = 4.184 × 300cal th = 1255.2 J.

ஜூல்களுக்கு 15 ° C கலோரிகள்

1 கலோரி 15 = 4.1855 ஜெ

ஜூல்ஸ் (ஜே) இல் உள்ள ஆற்றல் 15 ° C கலோரிகளில் உள்ள ஆற்றலை 4.1855 மடங்குக்கு சமம் E (cal15) :

(ஜே) = 4.1855 × இ ( கலோ 15 )

உதாரணமாக

300 கலோரி 15 ஐ ஜூல்களாக மாற்றவும் .

(ஜே) = 4.1855 × 300 கலோரி 15 = 1255.65 ஜெ

ஜூல்களுக்கு பெரிய / உணவு கலோரிகள்

1 கால் = 4.184 கி.ஜே = 4184 ஜெ

ஜூல்ஸ் (ஜே) இல் உள்ள ஆற்றல் பெரிய / உணவு கலோரிகளில் உள்ள ஆற்றலை 4184 மடங்குக்கு சமம் E (Cal) :

(ஜே) = 4184 × இ (கால்)

உதாரணமாக

0.3 கலோரை ஜூல்களாக மாற்றவும்.

(ஜே) = 4184 × 0.3 கால் = 1255.2 ஜெ

 

கலோரிகளை மாற்றுவதற்கான ஜூல்ஸ்

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்