கிலோஜூல்ஸ் முதல் கிலோகலோரிகள் மாற்றம்

கிலோஜூல்ஸ் (கே.ஜே) முதல் கிலோகலோரிகள் (கிலோகலோரி) ஆற்றல் மாற்ற கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

கிலோஜூல்ஸ் முதல் கிலோகலோரிகள் மாற்று கால்குலேட்டர்

கிலோஜூல்களில் ஆற்றலை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

kJ
கலோரி அலகு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
   
கிலோகலோரிகளில் ஆற்றல் முடிவு:

kcal to kJ மாற்றம்

கிலோஜூல்களிலிருந்து கிலோகலோரிக்கு மாற்றுவது எப்படி

கிலோஜூல்ஸ் முதல் தெர்மோகெமிக்கல் / உணவு கிலோகலோரிகள்

1 கிலோகலோரி th = 4.184 kJ

கிலோகலோரிகளில் உள்ள ஆற்றல் E (kcal-th) கிலோஜூல்ஸ் E (kJ) இல் உள்ள ஆற்றலை 4.184 ஆல் வகுக்கிறது:

E (kcal) = E (kJ) / 4.184

உதாரணமாக

5 கிலோஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

E (kcal) = 5 kJ / 4.184 = 1.195 kcal

கிலோஜூல்ஸ் முதல் சர்வதேச கிலோகலோரிகள் வரை

1 கிலோகலோரி ஐடி = 4.1868 கி.ஜே.

சர்வதேச கிலோகலோரிகளில் உள்ள ஆற்றல் E (kcal-IT) கிலோஜூல்ஸ் E (kJ) இல் உள்ள ஆற்றலை 4.1868 ஆல் வகுக்கிறது :

E (kcal-IT) = E (kJ) / 4.1868

உதாரணமாக

5 கிலோஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

E (kcal-IT) = 5 kJ / 4.1868 = 1.194 kcal IT

கிலோஜூல்ஸ் முதல் 15 ° C கிலோகலோரிகள் வரை

1 கிலோகலோரி 15 = 4.1855 கி.ஜே.

15 ° C கிலோகலோரிகளில் உள்ள ஆற்றல் E (kcal15) கிலோஜூல்ஸ் E (kJ ) இல் உள்ள ஆற்றலுக்கு 4.1855 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது :

E (kcal 15 ) = E (kJ) / 4.1855

உதாரணமாக

5 கிலோஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

E (kcal 15 ) = 5 kJ / 4.1855 = 1.195 kcal 15

கிலோஜூல்ஸ் முதல் 20 ° C கிலோகலோரிகள் வரை

1 கிலோகலோரி 20 = 4.182 கி.ஜே.

20 ° C கிலோகலோரிகளில் உள்ள ஆற்றல் E (kcal20) கிலோஜூல்ஸ் E (kJ ) இல் உள்ள ஆற்றலை 4.182 ஆல் வகுக்கிறது :

E (kcal 20 ) = E (kJ) / 4.182

உதாரணமாக

5 கிலோஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

E (kcal 20 ) = 5 kJ / 4.182 = 1.196 kcal 20

 

kcal to kJ மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்