எலக்ட்ரான்-வோல்ட்ஸ் டு ஜூல்ஸ் மாற்றம்

எலக்ட்ரான்-வோல்ட்ஸ் (ஈ.வி) முதல் ஜூல்ஸ் (ஜே) மாற்று கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

eV to joules மாற்று கால்குலேட்டர்

எலக்ட்ரான்-வோல்ட்டுகளில் ஆற்றலை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

eV
   
ஜூல்களில் முடிவு: ஜெ

ஈ.வி மாற்றத்திற்கு ஜூல்ஸ் conversion

ஈ.வி.யை ஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

ஒரு எலக்ட்ரான்-வோல்ட் 1.602176565⋅10 -19 ஜூல்களுக்கு சமம் :

1eV = 1.602176565e 19 ஜே = 1.602176565⋅10 -19 ஜே

 

ஆகவே ஜூல்ஸ் (ஜே) இல் உள்ள ஆற்றல் எலக்ட்ரான்-வோல்ட் (ஈ.வி) நேரங்களில் 1.602176565⋅10 -19 :

(ஜே) = (இ.வி) × 1.602176565⋅10 -19

eV to joules மாற்று அட்டவணை

ஆற்றல் (ஈ.வி) ஆற்றல் (ஜே)
1 இ.வி. 1.602177⋅10 -19 ஜெ
2 ஈ.வி. 3.204353⋅10 -19 ஜெ
3 ஈ.வி. 4.806530⋅10 -19 ஜெ
4 ஈ.வி. 6.408706⋅10 -19 ஜெ
5 ஈ.வி. 8.010883⋅10 -19 ஜெ
6 இ.வி. 9.613059⋅10 -19 ஜெ
7 இ.வி. 1.121524⋅10 -18 ஜெ
8 இ.வி. 1.281741⋅10 -18 ஜெ
9 இ.வி. 1.441959⋅10 -18 ஜெ
10 இ.வி. 1.602677⋅10 -18 ஜெ
20 ஈ.வி. 3.204353⋅10 -18 ஜெ
30 இ.வி. 4.806530⋅10 -18 ஜெ
40 ஈ.வி. 6.408706⋅10 -18 ஜெ
50 ஈ.வி. 8.010883⋅10 -18 ஜெ
60 ஈ.வி. 9.613059⋅10 -18 ஜெ
70 ஈ.வி. 1.121524⋅10 -17 ஜெ
80 ஈ.வி. 1.281741⋅10 -17 ஜெ
90 ஈ.வி. 1.441959⋅10 -17 ஜெ
100 ஈ.வி. 1.602677⋅10 -17 ஜெ
200 ஈ.வி. 3.204353⋅10 -17 ஜெ
300 ஈ.வி. 4.806530⋅10 -17 ஜெ
400 ஈ.வி. 6.408706⋅10 -17 ஜெ
500 இ.வி. 8.010883⋅10 -17 ஜெ
600 இ.வி. 9.613059⋅10 -17 ஜெ
700 இ.வி. 1.121524⋅10 -16 ஜெ
800 இ.வி. 1.281741⋅10 -16 ஜெ
900 ஈ.வி. 1.441959⋅10 -16 ஜெ
1000 ஈ.வி. 1.602677⋅10 -16 ஜெ

 

ஈ.வி மாற்றத்திற்கு ஜூல்ஸ் conversion

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்