எலக்ட்ரான்-வோல்ட் மாற்றத்திற்கு ஜூல்ஸ்

ஜூல்ஸ் (ஜே) முதல் எலக்ட்ரான்-வோல்ட் (ஈ.வி) மாற்று கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

ஜூல்ஸ் முதல் ஈ.வி மாற்று கால்குலேட்டர்

ஜூல்களில் ஆற்றலை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

ஜெ
   
எலக்ட்ரான்-வோல்ட்டுகளில் முடிவு: eV

eV to Joules மாற்றம்

ஜூல்களை ஈ.வி.க்கு மாற்றுவது எப்படி

ஒரு ஜூல் 6.241509⋅10 18 எலக்ட்ரான்-வோல்ட்டுகளுக்கு சமம் :

1J = 6.241509e18 eV = 6.241509⋅10 18 eV

 

எனவே எலக்ட்ரான்-வோல்ட் (ஈ.வி) இல் உள்ள ஆற்றல் ஜூல்ஸ் (ஜே) நேரங்களில் 6.241509⋅10 18 :

E (eV) = E (J) × 6.241509⋅10 18

ஈ.வி. மாற்று அட்டவணைக்கு ஜூல்ஸ்

ஆற்றல் (ஜே) ஆற்றல் (ஈ.வி)
1 ஜெ 6.241509⋅10 18 இ.வி.
2 ஜெ 1.248302⋅10 19 இ.வி.
3 ஜெ 1.872453⋅10 19 இ.வி.
4 ஜெ 2.496604⋅10 19 இ.வி.
5 ஜெ 3.120755⋅10 19 இ.வி.
6 ஜெ 3.744906⋅10 19 இ.வி.
7 ஜெ 4.369057⋅10 19 இ.வி.
8 ஜெ 4.993207⋅10 19 இ.வி.
9 ஜெ 5.617358⋅10 19 இ.வி.
10 ஜெ 6.241509⋅10 19 இ.வி.
20 ஜெ 1.248302⋅10 20 இ.வி.
30 ஜெ 1.872453⋅10 20 இ.வி.
40 ஜெ 2.496604⋅10 20 இ.வி.
50 ஜெ 3.120755⋅10 20 இ.வி.
60 ஜெ 3.744906⋅10 20 இ.வி.
70 ஜெ 4.369057⋅10 20 இ.வி.
80 ஜெ 4.993207⋅10 20 இ.வி.
90 ஜெ 5.617358⋅10 20 இ.வி.
100 ஜெ 6.241509⋅10 20 இ.வி.
200 ஜெ 1.248302⋅10 21 இ.வி.
300 ஜெ 1.872453⋅10 21 இ.வி.
400 ஜெ 2.496604⋅10 21 இ.வி.
500 ஜெ 3.120755⋅10 21 இ.வி.
600 ஜெ 3.744906⋅10 21 இ.வி.
700 ஜெ 4.369057⋅10 21 இ.வி.
800 ஜெ 4.993207⋅10 21 இ.வி.
900 ஜெ 5.617358⋅10 21 இ.வி.
1000 ஜெ 6.241509⋅10 21 இ.வி.

 

eV to Joules மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்