ஜூலஸ் முதல் கிலோகலோரிகள் மாற்றம்

ஜூல்ஸ் (ஜே) முதல் கிலோகலோரிகள் (கிலோகலோரி) ஆற்றல் மாற்ற கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

ஜூலிலிருந்து கிலோகலோரிகள் மாற்று கால்குலேட்டர்

ஜூல்களில் ஆற்றலை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

ஜெ
கலோரி அலகு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:  
   
கிலோகலோரிகளில் ஆற்றல் முடிவு:

kcal to joules மாற்றம்

ஜூல்ஸிலிருந்து கிலோகலோரிக்கு மாற்றுவது எப்படி

ஜூல்ஸ் முதல் தெர்மோகெமிக்கல் / உணவு கிலோகலோரிகள்

1 கிலோகலோரி வது = 4184 ஜெ

ஜூல்களின் ஆற்றல் மின் (ஜே) கிலோகலோரிகளில் ஆற்றல் சமமாக இருக்கும் மின் (கிக-வது) 4184 வகுக்க:

(கிலோகலோரி) = (ஜே) / 4184

உதாரணமாக

5000 ஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

( கிலோகலோரி ) = 5000 ஜே / 4184 = 1.195 கிலோகலோரி

சர்வதேச கிலோகலோரிகளுக்கு ஜூல்ஸ்

1 கிலோகலோரி ஐடி = 4186.8 ஜெ

ஜூல்களின் ஆற்றல் மின் (ஜே) சர்வதேச கிலோகலோரிகளில் ஆற்றல் சமமாக இருக்கும் மின் (கிக-ஐ.டி) 4186.8 வகுக்க:

E (kcal-IT) = E (J) / 4186.8

உதாரணமாக

5000 ஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

E (kcal-IT) = 5000 J / 4186.8 = 1.194 kcal IT

ஜூல்ஸ் முதல் 15 ° C கிலோகலோரிகள்

1 கிலோகலோரி 15 = 4185.5 ஜெ

ஜூல்ஸ் (ஜே) இல் உள்ள ஆற்றல் 15 ° C கிலோகலோரிகளில் உள்ள ஆற்றலுக்கு சமம் E (kcal15) 4185.5 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது:

( கிலோகலோரி 15 ) = (ஜே) / 4185.5

உதாரணமாக

5000 ஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

(கிலோகலோரி 15 ) = 5000 ஜே / 4185.5 = 1.195 கிலோகலோரி 15

ஜூல்ஸ் முதல் 20 ° C கிலோகலோரிகள்

1 கிலோகலோரி 20 = 4182 ஜெ

ஜூல்ஸ் (ஜே) இல் உள்ள ஆற்றல் 20 ° C கிலோகலோரிகளில் உள்ள ஆற்றலுக்கு சமம் E (kcal20) 4182 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது:

( கிலோகலோரி 20 ) = (ஜே) / 4182

உதாரணமாக

5000 ஜூல்களை கிலோகலோரிகளாக மாற்றவும்.

( கிலோகலோரி 20 ) = 5000 ஜே / 4182 = 1.196 கிலோகலோரி 20

 

kcal to joules மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்