Giá trị ASCII của 'A' và 'a'

Mã ASCII cho 'A' và 'a'.

Mã ASCII cho 'A'

Mã thập phân 'A': 65 10
Mã hex 'A': 41 16
Mã nhị phân 'A': 01000001 2
Mã bát phân 'A': 101 8
Trình tự thoát 'A': \ x41
Mã HTML 'A': & # 65;

Mã ASCII cho 'a'

'a' mã thập phân: 97 10
mã hex 'a': 61 16
mã nhị phân 'a': 01100001 2
'a' mã bát phân: 141 8
trình tự thoát 'a': \ x61
'a' mã HTML: & # 97;

 


Xem thêm

Advertising

 

 

MÃ ASCII
BẢNG RAPID