Bảng ASCII

   
Tháng 12 Hex Nhị phân HTML Char Sự miêu tả
0 00 00000000 & # 0; NUL Vô giá trị
1 01 00000001 & # 1; SOH Bắt đầu tiêu đề
2 02 00000010 & # 2; STX Bắt đầu văn bản
3 03 00000011 & # 3; ETX Cuối văn bản
4 04 00000100  EOT Kết thúc truyền
5 05 00000101 & # 5; ENQ Yêu cầu
6 06 00000110 & # 6; ACK Công nhận
7 07 00000111 & # 7; BEL chuông
8 08 00001000 &#số 8; BS Backspace
9 09 00001001 & # 9; HT Tab ngang
10 0A 00001010 & # 10; LF Nguồn cấp dòng
11 0B 00001011 & # 11; VT Tab dọc
12 0C 00001100 & # 12; FF Thức ăn dạng
13 00001101 & # 13; CR Vận chuyển trở lại
14 0E 00001110 & # 14; VẬY Chuyển ra ngoài
15 0F 00001111 & # 15; SI Thay đổi trong
16 10 00010000 & # 16; DLE Thoát liên kết dữ liệu
17 11 00010001 & # 17; DC1 Kiểm soát thiết bị 1
18 12 00010010 & # 18; DC2 Kiểm soát thiết bị 2
19 13 00010011 & # 19; DC3 Kiểm soát thiết bị 3
20 14 00010100 & # 20; DC4 Kiểm soát thiết bị 4
21 15 00010101 & # 21; NAK Xác nhận phủ định
22 16 00010110 & # 22; SYN Làm cho đồng bộ
23 17 00010111 & # 23; ETB Khối cuối truyền
24 18 00011000 & # 24; CÓ THỂ Huỷ bỏ
25 19 00011001 & # 25; EM Kết thúc Trung bình
26 1A 00011010 & # 26; SUB Người thay thế
27 1B 00011011 & # 27; ESC Bỏ trốn
28 1C 00011100 & # 28; FS Dấu tách tệp
29 1D 00011101 & # 29; GS Dấu phân tách nhóm
30 1E 00011110 & # 30; RS Dấu phân tách bản ghi
31 1F 00011111 & # 31; Hoa Kỳ Dấu phân cách đơn vị
32 20 00100000 & # 32; không gian Không gian

Bảng ASCII mở rộng

Tháng 12 Hex Nhị phân HTML Char  


Xem thêm

Advertising

VĂN BẢN MÃ
BẢNG RAPID