Hiệu quả năng lượng điện

Hiệu quả năng lượng

Hiệu quả năng lượng được định nghĩa là tỷ số giữa đầu ra năng lượng chia cho công suất đầu vào:

η = 100% ⋅ P out / P in

η là hiệu suất tính bằng phần trăm (%).

P in là công suất tiêu thụ đầu vào tính bằng watt (W).

P out là công suất đầu ra hoặc công suất thực tế tính bằng watt (W).

Thí dụ

Động cơ điện có công suất tiêu thụ đầu vào là 50 watt.

Động cơ được kích hoạt trong 60 giây và tạo ra công suất 2970 jun.

Tìm hiệu suất của động cơ.

Giải pháp:

P in = 50W

E = 2970J

t = 60 giây

P ra = E / t   = 2970J / 60 giây = 49,5W

η = 100% * P out / P in = 100 * 49,5W / 50W = 99%

Hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng được định nghĩa là tỷ số giữa năng lượng đầu ra chia cho năng lượng đầu vào:

η = 100% ⋅ E ra / E vào

η là hiệu suất tính bằng phần trăm (%).

E in là năng lượng đầu vào tiêu thụ tính bằng jun (J).

E ra là năng lượng đầu ra hoặc công thực tế tính bằng jun (J).

 
Thí dụ

Bóng đèn có công suất tiêu thụ đầu vào là 50 watt.

Bóng đèn được kích hoạt trong 60 giây và tạo ra nhiệt 2400 jun.

Tìm hiệu suất của bóng đèn.

Giải pháp:

P in = 50W

E nhiệt = 2400J

t = 60 giây

E trong = P trong * t = 50W * 60s = 3000J

Vì bóng đèn nên tạo ra ánh sáng và không tỏa nhiệt:

E ra = E vào - E tỏa nhiệt = 3000J - 2400J = 600J

η = 100 * E ra / E vào = 100% * 600J / 3000J = 20%

 

Xem thêm

Advertising

ĐIỀU KHOẢN ĐIỆN
BẢNG RAPID