ఆంపియర్-గంటలు నుండి మిల్లియంపేర్-గంటల మార్పిడి

ఆంపియర్-గంటలు (ఆహ్) నుండి మిల్లియంపేర్-గంటలు (mAh) ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

ఆంపియర్-గంటలు నుండి మిల్లియంపేర్-గంటల కాలిక్యులేటర్

ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్‌ను ఆంపియర్-గంటల్లో నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

ఆహ్
   
మిల్లియంపేర్-గంటల ఫలితం: mAh

mAh నుండి ఆహ్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

ఆంపియర్-గంటలను మిల్లియంపేర్-గంటలకు ఎలా మార్చాలి

1mAh = 0.001Ah

లేదా

1Ah = 1000mAh

ఆంపియర్-గంటలు నుండి మిల్లియంపేర్-గంటల సూత్రం

మిల్లియంపేర్-గంటల Q (mAh) లోని ఛార్జ్ ఆంపియర్-గంటల Q (ఆహ్) సార్లు 1000 లో ఛార్జ్కు సమానం :

Q (mAh) = Q (ఆహ్) × 1000

ఉదాహరణ

3 ఆంపియర్-గంటలను మిల్లియంపేర్-గంటలుగా మార్చండి:

Q (mAh) = 3Ah × 1000 = 3000mAh

ఆంపియర్-గంటలు నుండి మిల్లియంపేర్-గంటల పట్టిక

ఆంపియర్-గంటలు (ఆహ్) మిల్లియంపేర్-గంటలు (mAh)
0 ఆహ్ 0 mAh
0.001 ఆహ్ 1 mAh
0.01 ఆహ్ 10 mAh
0.1 ఆహ్ 100 mAh
1 ఆహ్ 1000 mAh
10 ఆహ్ 10000 mAh
100 ఆహ్ 100000 mAh
1000 ఆహ్ 1000000 mAh

 

mAh నుండి ఆహ్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఛార్జ్ మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్