మిల్లియంపేర్-గంటలు నుండి ఆంపియర్-గంటల మార్పిడి

మిల్లియంపేర్-గంటలు (ఆహ్) నుండి ఆంపియర్-గంటలు (ఆహ్) ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

మిల్లియంపేర్-గంటలు నుండి ఆంపియర్-గంటల కాలిక్యులేటర్

ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్‌ను మిల్లియంపేర్-గంటల్లో నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

mAh
   
ఆంపియర్-గంటల ఫలితం: ఆహ్

ఆహ్ నుండి mAh మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

మిల్లియంపేర్-గంటలను ఆంపియర్-గంటలుగా ఎలా మార్చాలి

1mAh = 0.001Ah

లేదా

1Ah = 1000mAh

మిల్లియంపేర్-గంటలు నుండి ఆంపియర్-గంటల సూత్రం

ఆంపియర్-గంటల Q (ఆహ్) లోని ఛార్జ్ మిల్లియంపేర్-గంటల Q (mAh) లోని ఛార్జ్‌కు 1000 ద్వారా విభజించబడింది:

Q (ఆహ్) = Q (mAh) / 1000

ఉదాహరణ

3 మిల్లియంపేర్-గంటలను ఆంపియర్-గంటలుగా మార్చండి:

Q (ఆహ్) = 3mAh / 1000 = 0.003Ah

మిల్లియంపేర్-గంటలు నుండి ఆంపియర్-గంటల పట్టిక

మిల్లియంపేర్-గంటలు (mAh) ఆంపియర్-గంటలు (ఆహ్)
0 mAh 0 ఆహ్
1 mAh 0.001 ఆహ్
10 mAh 0.01 ఆహ్
100 mAh 0.1 ఆహ్
1000 mAh 1 ఆహ్
10000 mAh 10 ఆహ్
100000 mAh 100 ఆహ్
1000000 mAh 1000 ఆహ్

 

ఆహ్ నుండి mAh మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఛార్జ్ మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్