กฎลอการิทึม

ฐานลอการิทึมของจำนวนเป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องการที่จะยกระดับฐานเพื่อให้ได้รับหมายเลข

นิยามลอการิทึม

เมื่อ b ยกกำลัง y เท่ากับ x:

b y = x

จากนั้นลอการิทึมฐาน b ของ x เท่ากับ y:

บันทึกb ( x ) = y

ตัวอย่างเช่นเมื่อ:

2 4 = 16

แล้ว

บันทึก2 (16) = 4

ลอการิทึมเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชันลอการิทึม

y = บันทึกb ( x )

คือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

x = b y

ดังนั้นถ้าเราคำนวณฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลของลอการิทึมของ x (x/ 0)

f ( f -1 ( x )) = b บันทึกb ( x ) = x

หรือถ้าเราคำนวณลอการิทึมของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลของ x

f -1 ( f ( x )) = บันทึกb ( b x ) = x

ลอการิทึมธรรมชาติ (ln)

ลอการิทึมธรรมชาติเป็นลอการิทึมของฐาน e:

ln ( x ) = บันทึกe ( x )

เมื่อค่าคงที่คือจำนวน:

e = \ lim_ {x \ rightarrow \ infty} \ left (1+ \ frac {1} {x} \ right) ^ x = 2.718281828459 ...

หรือ

e = \ lim_ {x \ rightarrow 0} \ left (1+ \ right x) ^ \ frac {1} {x}

 

ดู: ลอการิทึมธรรมชาติ

การคำนวณลอการิทึมผกผัน

ลอการิทึมผกผัน (หรือต่อต้านลอการิทึม) คำนวณโดยการเพิ่มฐาน b เป็นลอการิทึม y:

x = บันทึก-1 ( y ) = b y

ฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันลอการิทึมมีรูปแบบพื้นฐานของ:

f ( x ) = บันทึกb ( x )

กฎลอการิทึม

ชื่อกฎ กฎ
กฎผลิตภัณฑ์ลอการิทึม
บันทึกb ( x ∙ y ) = บันทึกb ( x ) +บันทึกb ( y )
กฎผลหารลอการิทึม
บันทึกb ( x / y ) = บันทึกb ( x ) -บันทึกb ( y )
กฎอำนาจลอการิทึม
บันทึกb ( x y ) = y ∙บันทึกb ( x )
กฎการสลับฐานลอการิทึม
บันทึกb ( c ) = 1 / บันทึกc ( b )
กฎการเปลี่ยนแปลงฐานลอการิทึม
บันทึกb ( x ) = บันทึกc ( x ) / บันทึกc ( b )
อนุพันธ์ของลอการิทึม
f ( x ) = บันทึกb ( x ) f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))
อินทิกรัลของลอการิทึม
บันทึกb ( x ) dx = x ∙ (บันทึกb ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C
ลอการิทึมของจำนวนลบ
บันทึกb ( x ) ไม่ได้กำหนดไว้เมื่อ x ≤ 0
ลอการิทึมของ 0
บันทึกb (0) ไม่ได้กำหนด
\ lim_ {x \ to 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty
ลอการิทึมของ 1
บันทึกb (1) = 0
ลอการิทึมของฐาน
บันทึกb ( b ) = 1
ลอการิทึมของอินฟินิตี้
ลิมล็อกb ( x ) = เมื่อx →∞

ดู: กฎลอการิทึม

 

กฎผลิตภัณฑ์ลอการิทึม

ลอการิทึมของการคูณ x และ y คือผลรวมของลอการิทึมของ x และลอการิทึมของ y

บันทึกb ( x ∙ y ) = บันทึกb ( x ) +บันทึกb ( y )

ตัวอย่างเช่น:

บันทึก10 (3 7) = บันทึก10 (3) +บันทึก10 (7)

กฎผลหารลอการิทึม

ลอการิทึมของการหาร x และ y คือผลต่างของลอการิทึมของ x และลอการิทึมของ y

บันทึกb ( x / y ) = บันทึกb ( x ) -บันทึกb ( y )

ตัวอย่างเช่น:

เข้าสู่ระบบ10 (3 / 7) เข้าสู่ระบบ = 10 (3) -เข้าสู่ระบบ10 (7)

กฎอำนาจลอการิทึม

ลอการิทึมของ x ยกกำลัง y คือ y คูณลอการิทึมของ x

บันทึกb ( x y ) = y ∙บันทึกb ( x )

ตัวอย่างเช่น:

บันทึก10 (2 8 ) = 8 บันทึก10 (2)

กฎการสลับฐานลอการิทึม

ลอการิทึมฐาน b ของ c คือ 1 หารด้วยลอการิทึมฐาน c ของ b

บันทึกb ( c ) = 1 / บันทึกc ( b )

ตัวอย่างเช่น:

บันทึก2 (8) = 1 / บันทึก8 (2)

กฎการเปลี่ยนแปลงฐานลอการิทึม

ลอการิทึมฐาน b ของ x คือลอการิทึมฐาน c ของ x หารด้วยลอการิทึมฐาน c ของ b

บันทึกb ( x ) = บันทึกc ( x ) / บันทึกc ( b )

ตัวอย่างเช่นในการคำนวณ log 2 (8) ในเครื่องคิดเลขเราต้องเปลี่ยนฐานเป็น 10:

บันทึก2 (8) = บันทึก10 (8) / บันทึก10 (2)

ดู: กฎการเปลี่ยนแปลงฐานบันทึก

ลอการิทึมของจำนวนลบ

ลอการิทึมฐาน b จริงของ x เมื่อ x <= 0 ไม่ได้กำหนดเมื่อ x เป็นลบหรือเท่ากับศูนย์:

บันทึกb ( x ) ไม่ได้กำหนดไว้เมื่อ x ≤ 0

ดู: บันทึกของจำนวนลบ

ลอการิทึมของ 0

ไม่ได้กำหนดลอการิทึมฐาน b ของศูนย์:

บันทึกb (0) ไม่ได้กำหนด

ขีด จำกัด ของลอการิทึมฐาน b ของ x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์จะเป็นลบอินฟินิตี้:

\ lim_ {x \ to 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty

ดู: บันทึกของศูนย์

ลอการิทึมของ 1

ลอการิทึมฐาน b ของหนึ่งเป็นศูนย์:

บันทึกb (1) = 0

ตัวอย่างเช่นฐานสองลอการิทึมของหนึ่งเป็นศูนย์:

บันทึก2 (1) = 0

ดู: บันทึกของหนึ่ง

ลอการิทึมของอินฟินิตี้

ขีด จำกัด ของลอการิทึมฐาน b ของ x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับอินฟินิตี้:

ลิมล็อกb ( x ) = ∞ เมื่อ x →∞

ดูบันทึกของอินฟินิตี้

ลอการิทึมของฐาน

ลอการิทึมฐาน b ของ b คือหนึ่ง:

บันทึกb ( b ) = 1

ตัวอย่างเช่นลอการิทึมฐานสองของสองคือหนึ่ง:

บันทึก2 (2) = 1

อนุพันธ์ลอการิทึม

เมื่อไหร่

f ( x ) = บันทึกb ( x )

จากนั้นอนุพันธ์ของ f (x):

ฉ ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

ดู: อนุพันธ์ของบันทึก

ลอการิทึมอินทิกรัล

อินทิกรัลของลอการิทึมของ x:

บันทึกb ( x ) dx = x ∙ (บันทึกb ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C

ตัวอย่างเช่น:

บันทึก2 ( x ) dx = x ∙ (บันทึก2 ( x ) - 1 / ln (2) ) + C

การประมาณลอการิทึม

บันทึก2 ( x ) ≈ n + ( x / 2 n - 1)

ลอการิทึมเชิงซ้อน

สำหรับจำนวนเชิงซ้อน z:

z = re = x + iy

ลอการิทึมเชิงซ้อนจะเป็น (n = ...- 2, -1,0,1,2, ... ):

บันทึกz = ln ( r ) + i ( θ + 2nπ ) = ln (√ ( x 2 + y 2 )) + i · arctan ( y / x ))

ปัญหาลอการิทึมและคำตอบ

ปัญหา # 1

ค้นหา x สำหรับ

บันทึก2 ( x ) + บันทึก2 ( x -3) = 2

วิธีการแก้:

การใช้กฎผลิตภัณฑ์:

บันทึก2 ( x ∙ ( x -3)) = 2

การเปลี่ยนรูปแบบลอการิทึมตามนิยามลอการิทึม:

x ∙ ( x -3) = 2 2

หรือ

x 2 -3 x -4 = 0

การแก้สมการกำลังสอง:

x 1,2 = [3 ±√ (9 + 16)] / 2 = [3 ± 5] / 2 = 4, -1

เนื่องจากไม่ได้กำหนดลอการิทึมสำหรับจำนวนลบคำตอบคือ:

x = 4

ปัญหา # 2

ค้นหา x สำหรับ

บันทึก3 ( x +2) - บันทึก3 ( x ) = 2

วิธีการแก้:

การใช้กฎผลหาร:

บันทึก3 (( x +2) / x ) = 2

การเปลี่ยนรูปแบบลอการิทึมตามนิยามลอการิทึม:

( x +2) / x = 3 2

หรือ

x +2 = 9 x

หรือ

8 x = 2

หรือ

x = 0.25

กราฟของบันทึก (x)

log (x) ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับค่าจริงที่ไม่ใช่บวกของ x:

ตารางลอการิทึม

x บันทึก10 x บันทึก2 x บันทึกe x
0 ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด
0 + - ∞ - ∞ - ∞
0.0001 -4 -13.287712 -9.210340
0.001 -3 -9.965784 -6.907755
0.01 -2 -6.643856 -4.605170
0.1 -1 -3.321928 -2.302585
1 0 0 0
2 0.301030 น 1 0.693147
3 0.477121 1.584963 1.098612
4 0.602060 2 1.386294
5 0.698970 2.321928 1.609438
6 0.778151 2.584963 1.791759
7 0.845098 2.807355 1.945910
8 0.903090 3 2.079442
9 0.954243 3.169925 2.197225
10 1 3.321928 2.302585
20 1.301030 4.321928 2.995732
30 1.477121 4.906891 3.401197
40 1.602060 5.321928 3.688879
50 1.698970 5.643856 3.912023
60 1.778151 5.906991 4.094345
70 1.845098 6.129283 4.248495
80 1.903090 6.321928 4.382027
90 1.954243 6.491853 4.499810
100 2 6.643856 4.605170
200 2.301030 7.643856 5.298317
300 2.477121 8.228819 5.703782
400 2.602060 8.643856 5.991465
500 2.698970 8.965784 6.214608
600 2.778151 9.228819 6.396930
700 2.845098 9.451211 6.551080
800 2.903090 9.643856 6.684612
900 2.954243 9.813781 6.802395
1,000 3 9.965784 6.907755
10,000 4 13.287712 9.210340

 

เครื่องคิดเลขลอการิทึม►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

พีชคณิต
ตารางอย่างรวดเร็ว