chuyển đổi ppm sang mg / lít

Máy tính chuyển đổi từ mol trên lít (mol / L) sang miligam trên lít (mg / L) sang ppm

Dung dịch nước, công cụ chuyển đổi nồng độ mol (mol) sang miligam trên lít sang phần triệu (ppm).

Nồng độ mol (nồng độ mol): c (mol / L) = mol / L
Khối lượng mol chất tan: M (g / mol) = g / mol  
Miligam trên lít: C (mg / L) = mg / L
Nhiệt độ nước: T (° C) = ° C  
Phần triệu: C (mg / kg) = ppm
         

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI HÓA HỌC
BẢNG RAPID