ppm - phần triệu

Ppm là gì?

ppm là cách viết tắt của phần triệu. ppm là giá trị đại diện cho một phần của số nguyên theo đơn vị 1/1000000.

ppm là đại lượng không thứ nguyên, là tỷ số của 2 đại lượng cùng đơn vị. Ví dụ: mg / kg.

Một ppm bằng 1/1000000 của toàn bộ:

1ppm = 1/1000000 = 0,000001 = 1 × 10 -6

 

Một ppm bằng 0,0001%:

1ppm = 0,0001%

ppmw

ppmw là chữ viết tắt của phần triệu trọng lượng, một đơn vị con của ppm được sử dụng cho một phần của trọng lượng như miligam trên kilogam (mg / kg).

ppmv

ppmv là tên viết tắt của phần triệu thể tích, một đơn vị con của ppm được sử dụng cho một phần của các thể tích như mililit trên mét khối (ml / m 3 ).

Ký hiệu từng phần

Các ký hiệu từng phần khác được viết ở đây:

Tên Ký hiệu Hệ số
Phần trăm % 10 -2
Per-mille 10 -3
Phần triệu ppm 10 -6
Phần tỷ ppb 10 -9
Phần nghìn tỷ ppt 10 -12

Nồng độ hóa chất

ppm được sử dụng để đo nồng độ hóa chất, thường là trong dung dịch nước.

Nồng độ chất tan 1 ppm là nồng độ chất tan bằng 1/1000000 của dung dịch.

Nồng độ C tính bằng ppm được tính từ khối lượng chất tan m chất tan tính bằng miligam và khối lượng dung dịch m dung dịch tính bằng miligam.

C (ppm) = 1000000 × m chất tan / ( m dung dịch + m chất tan )

 

Thông thường khối lượng m chất tan nhỏ hơn nhiều so với khối lượng dung dịch m dung dịch .

m chất tanm dung dịch

 

Khi đó nồng độ C tính bằng ppm bằng 1000000 lần khối lượng chất tan m chất tan tính bằng miligam (mg) chia cho khối lượng dung dịch m dung dịch tính bằng miligam (mg):

C (ppm) = 1000000 × m chất tan (mg) / m dung dịch (mg)

 

Nồng độ C tính bằng ppm cũng bằng khối lượng chất tan m chất tan tính bằng miligam (mg) chia cho khối lượng dung dịch m dung dịch tính bằng kilôgam (kg):

C (ppm) = m chất tan (mg) / m dung dịch (kg)

 

Khi dung dịch là nước thì thể tích khối lượng của một kilôgam xấp xỉ một lít.

Nồng độ C tính bằng ppm cũng bằng khối lượng chất tan m chất tan tính bằng miligam (mg) chia cho thể tích dung dịch nước V dung dịch tính bằng lít (l):

C (ppm) = m chất tan (mg) / V dung dịch (l)

 

Nồng độ CO 2

Nồng độ carbon dioxide (CO 2 ) trong khí quyển là khoảng 388ppm.

Tần số ổn định

Độ ổn định tần số của một thành phần dao động điện tử có thể được đo bằng ppm.

Độ biến thiên tần số cực đại Δ f , chia cho tần số f thì được độ ổn định tần số

Δ f (Hz) / f (Hz) = FS (ppm) / 1000000

 
Thí dụ

Bộ dao động với tần số 32MHz và độ chính xác ± 200ppm, có độ chính xác tần số

Δ f (Hz) = ± 200ppm × 32MHz / 1000000 = ± 6.4kHz

Vì vậy bộ dao động tạo ra tín hiệu xung nhịp trong khoảng 32MHz ± 6.4kHz.

Sự thay đổi tần số được cung cấp là do thay đổi nhiệt độ, lão hóa, thay đổi điện áp nguồn và tải.

Máy tính chuyển đổi số thập phân, phần trăm, ppm, ppm, ppb, ppt

Nhập phần tỷ lệ vào một trong các hộp văn bản và nhấn nút Chuyển đổi :

           
  Nhập số thập phân:    
  Nhập phần trăm: %  
  Nhập permille:  
  Nhập ppm: ppm  
  Nhập ppb: ppb  
  Nhập ppt: ppt  
         
           

Máy tính chuyển đổi từ mol trên lít (mol / L) sang miligar trên lít (mg / L) sang ppm

Dung dịch nước, công cụ chuyển đổi nồng độ mol (mol) sang miligam trên lít sang phần triệu (ppm).

               
  Nhập nồng độ mol

(nồng độ mol):

c (mol / L) = mol / L  
  Nhập khối lượng mol chất tan: M (g / mol) = g / mol    
  Nhập miligam trên lít: C (mg / L) = mg / L  
  Nhập nhiệt độ nước: T (ºC) = ºC    
  Nhập phần triệu: C (mg / kg) = ppm  
             
               

Chuyển đổi PPM

Làm thế nào để chuyển đổi ppm thành phân số thập phân

Phần P ở dạng thập phân bằng phần P tính bằng ppm chia cho 1000000:

P (thập phân) = P (ppm) / 1000000

Thí dụ

Tìm phần thập phân của 300ppm:

P (thập phân) = 300ppm / 1000000 = 0,0003

Cách chuyển phân số thập phân sang ppm

Phần P tính bằng ppm bằng phần P ở số thập phân 1000000:

P (ppm) = P (thập phân) × 1000000

Thí dụ

Tìm bao nhiêu ppm trong 0,0034:

P (ppm) = 0,0034 × 1000000 = 3400ppm

Làm thế nào để chuyển đổi ppm sang phần trăm

Phần P tính bằng phần trăm (%) bằng phần P tính bằng ppm chia cho 10000:

P (%) = P (ppm) / 10000

Thí dụ

Tìm bao nhiêu phần trăm trong 6ppm:

P (%) = 6ppm / 10000 = 0,0006%

Cách chuyển đổi phần trăm sang ppm

Phần P tính bằng ppm bằng phần P tính bằng phần trăm (%) nhân với 10000:

P (ppm) = P (%) × 10000

Thí dụ

Tìm bao nhiêu ppm trong 6%:

P (ppm) = 6% × 10000 = 60000ppm

Làm thế nào để chuyển đổi ppb sang ppm

Phần P tính bằng ppm bằng phần P tính bằng ppb chia cho 1000:

P (ppm) = P (ppb) / 1000

Thí dụ

Tìm bao nhiêu ppm trong 6ppb:

P (ppm) = 6ppb / 1000 = 0,006ppm

Làm thế nào để chuyển đổi ppm sang ppb

Phần P tính bằng ppb bằng phần P tính bằng ppm nhân với 1000:

P (ppb) = P (ppm) × 1000

Thí dụ

Tìm bao nhiêu ppb trong 6ppm:

P (ppb) = 6ppm × 1000 = 6000ppb

Làm thế nào để chuyển đổi miligam / lít sang ppm

Nồng độ C tính bằng phần triệu (ppm) bằng nồng độ C tính bằng miligam trên kilogam (mg / kg) và bằng 1000 lần nồng độ C tính bằng miligam trên lít (mg / L), chia cho khối lượng riêng của dung dịch ρ tính bằng kilôgam trên mét khối (kg / m 3 ):

C (ppm) = C (mg / kg) = 1000 × C (mg / L) / ρ (kg / m 3 )

Trong dung dịch nước, nồng độ C tính bằng phần triệu (ppm) bằng 1000 lần nồng độ C tính bằng miligam trên lít (mg / L) chia cho tỷ trọng dung dịch nước ở nhiệt độ 20ºC, 998.2071 tính bằng kilôgam trên mét khối ( kg / m 3 ) và xấp xỉ bằng nồng độ C tính bằng miligam trên lít (mg / L):

C (ppm) = 1000 × C (mg / L) / 998.2071 (kg / m 3 ) ≈ 1 (L / kg) × C (mg / L)

Làm thế nào để chuyển đổi gam / lít sang ppm

Nồng độ C tính bằng phần triệu (ppm) bằng 1000 lần nồng độ C tính bằng gam trên kilogam (g / kg) và bằng 1000000 lần nồng độ C tính bằng gam trên lít (g / L), chia cho dung dịch mật độ ρ tính bằng kilôgam trên mét khối (kg / m 3 ):

C (ppm) = 1000 × C (g / kg) = 10 6 × C (g / L) / ρ (kg / m 3 )

Trong dung dịch nước, nồng độ C tính bằng phần triệu (ppm) bằng 1000 lần nồng độ C tính bằng gam trên kilogam (g / kg) và bằng 1000000 lần nồng độ C tính bằng gam trên lít (g / L), chia cho mật độ dung dịch nước ở nhiệt độ 20ºC 998,2071 trong kilôgam trên mét khối (kg / m 3 ) và xấp xỉ bằng đến 1000 lần so với C tập trung thị bằng miligam trên lít (mg / L):

C (ppm) = 1000 × C (g / kg) = 10 6 × C (g / L) / 998.2071 (kg / m 3 ) ≈ 1000 × C (g / L)

Làm thế nào để chuyển đổi mol / lít sang ppm

Nồng độ C tính bằng phần triệu (ppm) bằng với nồng độ C tính bằng miligam trên kilogam (mg / kg) và bằng 1000000 lần nồng độ mol (mol) c tính bằng mol trên lít (mol / L), nhân với khối lượng mol chất tan tính bằng gam trên mol (g / mol), chia cho khối lượng riêng của dung dịch ρ tính bằng kilôgam trên mét khối (kg / m 3 ):

C (ppm) = C (mg / kg) = 10 6 × c (mol / L) × M (g / mol) / ρ (kg / m 3 )

Trong dung dịch nước, nồng độ C tính bằng phần triệu (ppm) bằng nồng độ C tính bằng miligam trên kilogam (mg / kg) và bằng 1000000 lần nồng độ mol (mol) c tính bằng mol trên lít (mol / L ), nhân với khối lượng mol chất tan tính bằng gam trên mol (g / mol), chia cho khối lượng riêng của dung dịch nước ở nhiệt độ 20ºC 998.2071 tính bằng kilôgam trên mét khối (kg / m 3 ):

C (ppm) = C (mg / kg) = 10 6 × c (mol / L) × M (g / mol) / 998.2071 (kg / m 3 ) ≈ 1000 × c (mol / L) × M (g / mol)

Làm thế nào để chuyển đổi ppm sang Hz

Sự biến thiên tần số tính bằng hertz (Hz) bằng độ ổn định tần số FS tính bằng ppm nhân với tần số tính bằng hertz (Hz) chia cho 1000000:

Δ f (Hz) = ± FS (ppm) × f (Hz) / 1000000

Thí dụ

Bộ dao động với tần số 32MHz và độ chính xác ± 200ppm, có tần số chính xác

Δ f (Hz) = ± 200ppm × 32MHz / 1000000 = ± 6.4kHz

Vì vậy bộ dao động tạo ra tín hiệu xung nhịp trong khoảng 32MHz ± 6.4kHz.

ppm thành tỷ lệ, phần trăm, ppb, bảng chuyển đổi ppt

Phần triệu (ppm) Hệ số / Tỷ lệ Phần trăm (%) Phần tỷ (ppb) Phần nghìn tỷ (ppt)
1 ppm 1 × 10 -6 0,0001% 1000 ppb 1 × 10 6 ppt
2 ppm 2 × 10 -6 0,0002% 2000 ppb 2 × 10 6 ppt
3 ppm 3 × 10 -6 0,0003% 3000 ppb 3 × 10 6 ppt
4 ppm 4 × 10 -6 0,0004% 4000 ppb 4 × 10 6 ppt
5 ppm 5 × 10 -6 0,0005% 5000 ppb 5 × 10 6 ppt
6 ppm 6 × 10 -6 0,0006% 6000 ppb 6 × 10 6 ppt
7 ppm 7 × 10 -6 0,0007% 7000 ppb 7 × 10 6 ppt
8 ppm 8 × 10 -6 0,0008% 8000 ppb 8 × 10 6 ppt
9 ppm 9 × 10 -6 0,0009% 9000 ppb 9 × 10 6 ppt
10 ppm 1 × 10 -5 0,0010% 10000 ppb 1 × 10 7 ppt
20 ppm 2 × 10 -5 0,0020% 20000 ppb 2 × 10 7 ppt
30 ppm 3 × 10 -5 0,0030% 30000 ppb 3 × 10 7 ppt
40 ppm 4 × 10 -5 0,0040% 40000 ppb 4 × 10 7 ppt
50 ppm 5 × 10 -5 0,0050% 50000 ppb 5 × 10 7 ppt
60 ppm 6 × 10 -5 0,0060% 60000 ppb 6 × 10 7 ppt
70 ppm 7 × 10 -5 0,0070% 70000 ppb 7 × 10 7 ppt
80 ppm 8 × 10 -5 0,0080% 80000 ppb 8 × 10 7 ppt
90 ppm 9 × 10 -5 0,0090% 90000 ppb 9 × 10 7 ppt
100 ppm 1 × 10 -4 0,0100% 100000 ppb 01 × 10 8 ppt
200 ppm 2 × 10 -4 0,0200% 200000 ppb 2 × 10 8 ppt
300 ppm 3 × 10 -4 0,0300% 300000 ppb 3 × 10 8 ppt
400 ppm 4 × 10 -4 0,0400% 400000 ppb 4 × 10 8 ppt
500 ppm 5 × 10 -4 0,0500% 500000 ppb 5 × 10 8 ppt
1000 ppm 0,001 0,1000% 1 × 10 6 ppb 1 × 10 9 ppt
10000 ppm 0,010 1,0000% 1 × 10 7 ppb 1 × 10 10 ppt
100000 ppm 0,100 10,0000% 1 × 10 8 ppb 1 × 10 11 ppt
1000000 ppm 1.000 100,00% 1 × 10 9 ppb 1 × 10 12 ppt

 


Xem thêm

Advertising

CON SỐ
BẢNG RAPID