Đơn vị ampe

Định nghĩa ampe

Ampe hay amp (ký hiệu: A) là đơn vị của cường độ dòng điện.

Đơn vị Ampere được đặt theo tên của Andre-Marie Ampere, đến từ Pháp.

Một Ampe được định nghĩa là dòng điện chạy với điện tích một Coulomb mỗi giây.

1 A = 1 C / s

Ampe kế

Ampe kế hay ampe kế là một dụng cụ điện dùng để đo cường độ dòng điện bằng ampe.

Khi ta muốn đo cường độ dòng điện trên tải thì ampe-kế mắc nối tiếp với tải.

Điện trở của ampe-kế gần bằng 0 nên sẽ không ảnh hưởng đến mạch đo.

Bảng tiền tố đơn vị ampe

Tên Biểu tượng chuyển đổi thí dụ
microampere (vi mạch) μA 1μA = 10 -6 A I = 50μA
miliampere (miliampe) mA 1mA = 10 -3 A I = 3mA
ampe (ampe) A

-

I = 10A
kiloampere (kiloamps) kA 1kA = 10 3 A I = 2kA

Làm thế nào để chuyển đổi amps sang microamps (μA)

Dòng điện I tính bằng microampe (μA) bằng dòng điện I tính bằng ampe (A) chia cho 1000000:

I (μA) = I (A) / 1000000

Làm thế nào để chuyển đổi amps sang miliampe (mA)

Dòng điện I tính bằng miliampe (mA) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A) chia cho 1000:

I (mA) = I (A) / 1000

Làm thế nào để chuyển đổi ampe sang kiloamps (kA)

Dòng điện I tính bằng kiloampe (mA) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A) lần 1000:

I (kA) = I (A) ⋅ 1000

Làm thế nào để chuyển đổi amps sang watt (W)

Công suất P tính bằng oát (W) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A) nhân với điện áp V tính bằng vôn (V):

P (W) = I (A)V (V)

Làm thế nào để chuyển đổi ampe sang vôn (V)

Điện áp V tính bằng vôn (V) bằng công suất P tính bằng oát (W) chia cho cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Điện áp V tính bằng vôn (V) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A) nhân với điện trở R tính bằng ôm (Ω):

V (V) = I (A)R (Ω)

Làm thế nào để chuyển đổi amps sang ohms (Ω)

Điện trở R tính bằng ôm (Ω) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A):

R (Ω) = V (V) / I (A)

Làm thế nào để chuyển đổi amps sang kilowatt (kW)

Công suất P tính bằng kilowatt (kW) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A) nhân với điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho 1000:

P (kW) = I (A)V (V) / 1000

Làm thế nào để chuyển đổi ampe sang kilovolt-ampe (kVA)

Công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilovolt-amps (kVA) bằng với dòng điện RMS I RMS tính bằng ampe (A), nhân với điện áp RMS V RMS tính bằng vôn (V), chia cho 1000:

S (kVA) = I RMS (A)V RMS (V) / 1000

Làm thế nào để chuyển đổi amps sang coulombs (C)

Điện tích Q trong coulombs (C) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A), nhân với thời gian dòng điện chạy t tính bằng giây:

Q (C) = I (A)t (s)

 


Xem thêm

Advertising

ĐƠN VỊ ĐIỆN TỬ & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID