Mã HTML cho dấu và (&)

Mã HTML cho ký hiệu và dấu (&).

Ký tên Mã tên Mã thập phân Mã hex Sự miêu tả
& & amp; & # 38; & # x26; dấu và (và)
  & # 65120; & # xFE60;  

Thí dụ

Mã HTML:

<p/A&amp;B&#38;C<p/

 

Xem trước:

A & B & C

 

 

 

 

 


Xem thêm

Advertising

MÃ HTML
BẢNG RAPID