Biểu tượng Bản quyền HTML

Mã HTML ký bản quyền.

Ký tên Mã tên Mã thập phân Mã hex Sự miêu tả
© & copy; & # 169; & # xA9; ký hiệu bản quyền
  & # 9400; & # x24B8; C bên trong vòng tròn

Thí dụ

Mã HTML:

<p/&copy; 2020 RapidTables.org<p/

Xem trước:

© 2020 RT

 


Xem thêm

Advertising

MÃ HTML
BẢNG RAPID