Mã HTML cho Không gian

Mã HTML cho khoảng trắng.

Ký tên Mã tên Mã thập phân Mã hex Sự miêu tả
  & nbsp; & # 160; & # xA0; không gian không phá vỡ
  & # 32; & # x20 không gian
  & # 9248; & # x2420;  
  & # 9251; & # x2423; không gian dòng

Không gian không phá vỡ là biểu tượng không gian phổ biến nhất được sử dụng.

Thí dụ

Mã HTML:

<p/&#160;1&nbsp;2&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;!<p/

Xem trước:

 1 2 3!

 

 


Xem thêm

Advertising

MÃ HTML
BẢNG RAPID