Liên kết Javascript

Chạy mã Javascript từ liên kết HTML.

Mã liên kết:

<a href="javascript:void(0)" onclick="myfunc()"/Run Script</a/

Mã Javascript:

<script/
   function myfunc() { alert('myfunc() run'); }
</script/

Lượt xem:

Chạy script

Liên kết Javascript

Mã liên kết:

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.location.href='../html/html-link.htm'"/Link to page</a/

Xem liên kết:

Liên kết đến trang

 

Mã liên kết lựa chọn:

<form name="selform"/
<p><select name="linksel" onchange="OnSelChange()">
    <option>-- select page --</option>
    <option>HTML link</option>
    <option>Link color</option> 
    <option>Image link</option>
</select></p>
</form>
<script>
    function OnSelChange()
    {
        i = document.selform.linksel.selectedIndex;
        url = ['../html/html-link.htm', '../html/link/html-link-color.htm',
               '../html/link/html-image-link.htm'];
        if( i>0 ) window.location.href = url[i-1];
    }
</script>

Chế độ xem lựa chọn:

Liên kết lại Javscript

Mã liên kết:

<a href="javascript:history.back()">Back</a>

Xem liên kết:

Trở lại

 

 


Xem thêm

Advertising

JAVASCRIPT
BẢNG RAPID