Liên kết văn bản HTML

Mã liên kết văn bản HTML.

 

<a href="../html-link.htm"/HTML Link Code</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Mã liên kết HTML

 

Mã có các phần sau:

  • <a/ là thẻ liên kết.
  • Thuộc tính href đặt URL để liên kết đến.
  • </a/ là thẻ kết thúc của liên kết.

 


Xem thêm

Advertising

LIÊN KẾT HTML
BẢNG RAPID