Màu liên kết HTML

Cách thay đổi màu liên kết HTML.

Màu văn bản liên kết

Thay đổi màu liên kết được thực hiện với kiểu css:

<a href="../html-link.htm" style="color:red"/Main page</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Trang chính

Màu nền liên kết

Thay đổi màu nền liên kết được thực hiện với kiểu css:

<a href="../html-link.htm" style="background-color:#ffffa0"/Main page</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Trang chính

Màu liên kết Div

Mã CSS:

<style/
    #link_bar a { padding:15px; font-weight:bold; float:left; }
    #link_bar a:link { color:#d0d0d0; background-color:#0000a0; }
    #link_bar a:visited { color:#c0c0c0; background-color:#0000a0; }
    #link_bar a:hover { color:#ffffff; background-color:#000060; }
    #link_bar a:active { color:#f0f0f0; background-color:#00ff00; }
</style/

Mã HTML:

<div id="link_bar">
    <a href="html-anchor-link.htm">Anchor link</a>
    <a href="html-link-color.htm">Link color</a>
    <a href="../mailto.htm">Email link</a>
    <a href="html-image-link.htm">Image link</a>
    <a href="html-text-link.htm">Text link</a>
</div>

Lượt xem:

 

 

 

#link_bar a là kiểu cho tất cả các trạng thái của liên kết.

#link_bar a: liên kết là kiểu của liên kết thông thường.

#link_bar a: đã thăm là kiểu của liên kết đã truy cập.

#link_bar a: hover là kiểu liên kết được di chuột qua con chuột.

#link_bar a: active là kiểu liên kết khi được nhấn bằng chuột.

 


Xem thêm

Advertising

LIÊN KẾT HTML
BẢNG RAPID