Liên kết HTML trong một cửa sổ mới

Cách mở liên kết trong cửa sổ mới hoặc tab mới.

Mở liên kết trong cửa sổ hoặc tab mới

Để mở liên kết trong cửa sổ / tab mới, hãy thêm target = "_ blank" vào bên trong thẻ <a/:

<a href="../html-link.htm" target="_blank"/Open page in new window</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Mở trang trong cửa sổ mới

Cửa sổ mới hoặc tab mới

Bạn không thể đặt liên kết sẽ được mở trong cửa sổ mới hay tab mới. Nó phụ thuộc vào cài đặt của trình duyệt. 

Mở liên kết trong cửa sổ mới với kích thước được chỉ định

Để mở liên kết trong cửa sổ mới, hãy thêm lệnh Javascript onclick = "window.open ('text-link.htm', 'name', 'width = 600, height = 400') bên trong thẻ <a/:

<a href="../html-link.htm" target="popup" onclick="window.open('../html-link.htm','name','width=600,height=400')"/Open page in new window</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Mở trang trong cửa sổ mới

 


Xem thêm

Advertising

LIÊN KẾT HTML
BẢNG RAPID