Liên kết neo HTML

Mã liên kết neo HTML. Cách liên kết trong cùng một trang trong HTML.

Liên kết để cố định trên cùng một trang

<a href="#example"/Example headline</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Tiêu đề mẫu

 

Khi nhấn vào liên kết trên, trình duyệt sẽ chuyển đến tiêu đề bên dưới, với mã này:

<h5/<a id="example"/</a/Example headline</h5/

Tiêu đề mẫu

Một số tiếp theo...

Liên kết để neo trên một trang khác

<a href="../html-link.html#generator">HTML link code generator</a>

Mã sẽ tạo liên kết này:

Trình tạo mã liên kết HTML

Khi nhấn liên kết, trình duyệt sẽ chuyển đến phần trang liên kết html có mã này:

<h2><a id="generator"></a>HTML link code generator</h2>

 

 


Xem thêm

Advertising

LIÊN KẾT HTML
BẢNG RAPID