Liên kết hình ảnh HTML

Làm thế nào để tạo một hình ảnh một liên kết.

Mã liên kết hình ảnh HTML

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" width="82" height="86" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Hoặc tốt hơn là sử dụng kiểu css để xác định chiều rộng và chiều cao.

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" style="width:82px; height:86px" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Bông hoa

 

Mã có các phần sau:

  • <a> là thẻ liên kết.
  • Thuộc tính href đặt URL để liên kết đến.
  • <img> là thẻ bắt đầu hình ảnh.
  • Thuộc tính src đặt tệp hình ảnh.
  • thuộc tính title đặt văn bản chú giải hình ảnh.
  • alt là thuộc tính văn bản alt của thẻ hình ảnh.
  • thuộc tính style thiết lập với css chiều rộng và chiều cao của hình ảnh.
  • </a> là thẻ kết thúc của liên kết.

 


Xem thêm

Advertising

LIÊN KẾT HTML
BẢNG ID