Simbol Statistik

Jadual dan definisi simbol kebarangkalian dan statistik.

Jadual simbol kebarangkalian dan statistik

Simbol Nama Simbol Makna / definisi Contohnya
P ( A ) fungsi kebarangkalian kebarangkalian peristiwa A P ( A ) = 0.5
P ( AB ) kebarangkalian peristiwa persimpangan kebarangkalian peristiwa A dan B P ( AB ) = 0.5
P ( AB ) kebarangkalian kesatuan peristiwa kebarangkalian peristiwa A atau B P ( AB ) = 0.5
P ( A | B ) fungsi kebarangkalian bersyarat kebarangkalian peristiwa A peristiwa tertentu B berlaku P ( A | B ) = 0.3
f ( x ) fungsi ketumpatan kebarangkalian (pdf) P ( axb ) = ∫ f ( x ) dx  
F ( x ) fungsi pengagihan kumulatif (cdf) F ( x ) = P ( Xx )  
μ populasi bermaksud min nilai populasi μ = 10
E ( X ) nilai jangkaan nilai jangkaan bagi pemboleh ubah rawak X E ( X ) = 10
E ( X | Y ) jangkaan bersyarat nilai jangkaan pemboleh ubah rawak X diberi Y E ( X | Y = 2 ) = 5
var ( X ) varians varians pemboleh ubah rawak X var ( X ) = 4
σ 2 varians varians nilai populasi σ 2 = 4
std ( X ) sisihan piawai sisihan piawai pemboleh ubah rawak X std ( X ) = 2
σ X sisihan piawai nilai sisihan piawai bagi pemboleh ubah rawak X σ X = 2
simbol median median nilai tengah pemboleh ubah rawak x contoh
cov ( X , Y ) kovarians kovarians pemboleh ubah rawak X dan Y cov ( X, Y ) = 4
kor ( X , Y ) korelasi korelasi pemboleh ubah rawak X dan Y kor ( X, Y ) = 0.6
ρ X , Y korelasi korelasi pemboleh ubah rawak X dan Y ρ X , Y = 0.6
penjumlahan penjumlahan - jumlah semua nilai dalam julat siri contoh
∑∑ penjumlahan berganda penjumlahan berganda contoh
Mo mod nilai yang berlaku paling kerap dalam populasi  
MR jarak pertengahan MR = ( x maks + x min ) / 2  
Md median sampel separuh populasi berada di bawah nilai ini  
Q 1 kuartil rendah / pertama 25% penduduk berada di bawah nilai ini  
Q 2 kuartil median / kedua 50% populasi berada di bawah nilai ini = median sampel  
Q 3 kuartil atas / ketiga 75% penduduk berada di bawah nilai ini  
x min sampel min purata / aritmetik x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333
s 2 varians sampel penganggar varians sampel populasi s 2 = 4
s sisihan piawai sampel populasi sampel penganggar sisihan piawai s = 2
z x skor standard z x = ( x - x ) / s x  
X ~ pengedaran X taburan pemboleh ubah rawak X X ~ N (0,3)
N ( μ , σ 2 ) taburan normal pengedaran gaussian X ~ N (0,3)
U ( a , b ) pengedaran seragam kebarangkalian sama dalam julat a, b  X ~ U (0,3)
exp (λ) pengedaran eksponensial f ( x ) = λe - λx , x ≥0  
gamma ( c , λ) pembahagian gamma f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0  
χ 2 ( k ) pembahagian chi-square f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2))  
F ( k 1 , k 2 ) Pembahagian F    
Bin ( n , p ) pengedaran binomial f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk  
Poisson (λ) Pengedaran Poisson f ( k ) = λ k e - λ / k !  
Geom ( p ) taburan geometri f ( k ) = p (1 -p ) k  
HG ( N , K , n ) taburan hiper-geometri    
Bern ( h ) Pengedaran Bernoulli    

Simbol Gabungan

Simbol Nama Simbol Makna / definisi Contohnya
n ! faktorial n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
n P k permutasi _ {n} P_ {k} = \ frac {n!} {(nk)!} 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60
n C k

 

gabungan

gabungan _ {n} C_ {k} = \ binom {n} {k} = \ frac {n!} {k! (nk)!} 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10

 

Tetapkan simbol ►

 


Lihat juga

SIMBOL MATH
JADUAL RAPID