Symboly počtu

Matematické symboly a definície počtu a analýzy.

Tabuľka matematických symbolov pre počet a analýzu

Symbol Názov symbolu Význam / definícia Príklad
\ lim_ {x \ až x0} f (x) limit medzná hodnota funkcie  
ε epsilon predstavuje veľmi malé číslo, blízke nule ε 0
e e konštanta / Eulerovo číslo e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
y ' derivát derivát - Lagrangeova notácia (3 x 3 ) '= 9 x 2
y '' druhá derivácia derivát derivátu (3 x 3 ) "= 18 x
y ( n ) n-tý derivát n-krát derivácia (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} derivát derivát - Leibnizova notácia d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} druhá derivácia derivát derivátu d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} n-tý derivát n-krát derivácia  
\ bodka {y} časová derivácia derivácia podľa času - Newtonova notácia  
časová druhá derivácia derivát derivátu  
D x r derivát derivát - Eulerova notácia  
D x 2 r druhá derivácia derivát derivátu  
\ frac {\ čiastočné f (x, y)} {\ čiastočné x} parciálna derivácia   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
integrálne oproti derivácii  
dvojitý integrál integrácia funkcie 2 premenných  
trojitý integrál integrácia funkcie 3 premenných  
uzavretý obrys / priamka    
uzavretý povrch integrálny    
uzavretý objemový integrál    
[ a , b ] uzavretý interval [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) otvorený interval ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i imaginárna jednotka i ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * komplexný konjugát z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z komplexný konjugát z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) reálna časť komplexného čísla z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Im ( z ) imaginárna časť komplexného čísla z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | absolútna hodnota / veľkosť komplexného čísla | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) argument komplexného čísla Uhol polomeru v komplexnej rovine arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del operátor gradientu / divergencie f ( x , y , z )
vektor    
jednotkový vektor    
x * r konvolúcia y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Laplaceova transformácia F ( s ) = { f ( t )}  
Fourierova transformácia X ( ω ) = { f ( t )}  
δ delta funkcia    
lemniscate symbol nekonečna  

 


Pozri tiež

Advertising

MATICKÉ SYMBOLY
RÝCHLE TABUĽKY